Mapan iti linaonna

Kasano a Matulongannaka ni Jehova nga Agbalin a Natured?

Kasano a Matulongannaka ni Jehova nga Agbalin a Natured?

Ania ti mabalinmo nga aramiden a makatulong kenka nga agbalin a natured?

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Tulongannaka ni Jehova nga Agbalin a Natured

Ania ti makatulong kenka nga agbalin a natured a mangibaga iti sabsabali iti maipapan ken Jehova?