Mapan iti linaonna

Agbalin nga Epektibo iti Ministerio

Agbalin nga Epektibo iti Ministerio

Matulongam kadi da Caleb ken Sophia nga agbalin nga epektibo iti ministerio?

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Agbalin nga Epektibo iti Ministerio

Sakbay a mapanka mangasaba, adda ti tallo nga addang a masapul a sursuruem.