Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

WORKSHEET

WORKSHEET

Dagiti Electronic Games-ko

Worksheet a makatulong kenka a manggrado iti linaon dagiti games-mo ken iti kapaut ti panagay-ayammo kadagita.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Tulong iti Panangpili iti Nasayaat a Pagtuladan

Makatulong kenka daytoy a worksheet a mangpili iti nasayaat a pagtuladan.

Sursuruem a Kontrolen Dagiti Negatibo nga Emosion

Makatulong daytoy a worksheet tapno makontrolmo ti agbaliwbaliw nga emosionmo.

No Kasanom a Mapasayaat Dagiti Kararagmo

Makatulong kenka daytoy a worksheet a mangpanunot a naimbag iti linaon ken kalidad dagiti kararagmo iti Dios.