Mapan iti linaonna

Ti Kuna Dagiti Padam nga Agtutubo

Pannakabastos

Pannakabastos

Ilawlawag ti 5 nga agtutubo no ania ti pannakabastos ken no apay a rumbeng a dimo itulok nga agtultuloy dayta.