Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Talaga Kadi nga Importante ti Kababalintayo?

Talaga Kadi nga Importante ti Kababalintayo?

‘Didakto pay ilukatan iti ridaw; apay koma nga ilukatak ida?’

‘Adda pay dagiti mas importante a pakaseknantayo ngem iti panangibaga iti “pangngaasim,” “pagyamanan,” ken “dispensarem.”’

‘Diak kasapulan ti mangipakita iti nasayaat a kababalin kadagiti kakabsatko. Agkakapamiliakami met.’

Adda kadi met kadagita ti maibagbagam? No wen, sayang met no maikapiska kadagiti pagimbagan ti panangipakita iti nasayaat a kababalin!

 Ti rumbeng a maammuam maipapan iti kababalin

Tallo a paset ti biagmo ti mapasayaat ti nasayaat a kababalin:

 1. Reputasionmo. Mabalin a nasayaat wenno dakes ti impresion dagiti tattao kenka depende iti panangtratom kadakuada. No nasayaat ti kababalinmo, mabalin nga ibilangdaka a manakem ken responsable​—ket kasta met ti panangtratoda kenka! Ngem no bastoska, ipapanda a ti la bagim ti pampanunotem, isu a mabalin a saanka a maawat iti trabaho wenno maikapiska iti dadduma pay nga oportunidad. Kas kuna ti Biblia, “no naranggaska sika met la ti agsagaba.”​—Proverbio 11:17, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

 2. Pannakigayyemmo. Kuna ti Biblia: “Kawesanyo ti bagbagiyo iti ayat, ta dayta ket naan-anay a singgalut ti panagkaykaysa.” (Colosas 3:​14) Agpayso dayta no maipapan iti pannakigayyem. Kaykayat dagiti tattao dagidiay nasayaat ti kababalinna ken panangtratona kadakuada. Asino met ngamin aya ti mangayat iti bastos wenno awan modona?

 3. Panangtratoda kenka. “No kanayon a nadayawka,” kuna ti agtutubo a ni Jennifer, “dumtengto ti tiempo a sumayaat ti pannakilangen kenka uray ti kadadaksan ti ugalina.” Siempre, no awan modom, mabalin a kasta met laeng ti maganabmo. Kuna ti Biblia: “Ti rukod a pangrukrukodyo, pangrukoddanto kadakayo.”—Mateo 7:2.

Laglagipem: Inaldaw a makilanglangentayo. Agdepende iti pannakilangenmo kadakuada no ania ti agbalin nga impresion ken panangtratoda kenka. Iti simple a pannao, talaga nga importante ti kababalinmo!

 No kasanom a pasayaaten

 1. Usigem ti kababalinmo. Isaludsodmo iti bagim ti kas kadagitoy: ‘Nadayawak kadi kadagiti nataengan? Kasano kasansan nga ibagak ti “pangngaasim,” “pagyamanan,” wenno “dispensarem”? Adda kadi sabali nga ar-aramidek no makisarsaritaak​—nalabit agbasbasaak iti teks ken agteteksak? Nadayawak kadi kadagiti nagannak ken kakabsatko, wenno saan unay gapu ta “kapamiliak ida”?’

  Kuna ti Biblia: “Iti panangipakita ti pammadayaw iti maysa ken maysa mangidaulokayo.”—Roma 12:10.

 2. Mangaramidka kadagiti kalat. Isuratmo ti tallo a paset ti biagmo a kayatmo a pasayaaten. Kas pagarigan, kuna ti 15 anyos a ni Allison nga isu ket masapul a “dumngeg a naimbag imbes a nalaing laeng a sumao.” Kinuna met ti 19 anyos a ni David a masapul a saan nga agteks no kaduana dagiti kapamilia wenno gagayyemna. “Kinaawan modo ti kasta,” kunana. “Kas man la ibagbagak a kaykayatko ti makisarita iti sabali ngem kadakuada.” Imbaga met ti 17 anyos a ni Edward a masapul nga isardengnan ti sumampitaw no adda agsasao. Ti met nadakamaten a ni Jennifer ket desidido a mangpasayaat iti pannakilangenna kadagiti natataengan. “Nakairuamak idi nga ibaga lattan ti ‘komusta’ saak agpambar a dagus tapno makapanakon kadagiti gagayyemko,” kunana. “Ngem ita, talaga nga ikagkagumaak a maam-ammo ida. Nagdakkel ti naitulong dayta kaniak tapno mapasayaatko ti kababalinko!”

  Kuna ti Biblia: “Itultuloyyo a kitaen, saan a ti personal a panaginteres iti laeng bukodyo a bambanag, no di ket kasta met ti personal a panaginteres iti bambanag ti sabsabali.”—Filipos 2:4.

 3. Imonitormo ti isasayaat ti kababalinmo. Iti makabulan, paliiwem ti panagsasaom wenno ugalim kadagiti paset ti biagmo a kayatmo a pasayaaten. Iti ngudo ti bulan, isaludsodmo iti bagim: ‘Kasano a nakatulong ti nasayaat a kababalinko iti panagbalinko a nasaysayaat a tao? Ania pay dagiti masapul a pasayaatek?’ Kalpasanna, mangaramidka kadagiti baro a kalat.

  Kuna ti Biblia: “Kas iti kayatyo nga aramiden kadakayo dagiti tattao, isu met laeng ti aramidenyo kadakuada.”—Lucas 6:31.