Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kasanok a Maala ti Panagtalek Dagiti Dadakkelko?

Kasanok a Maala ti Panagtalek Dagiti Dadakkelko?

Ania ti mabalinmo nga aramiden

Panunotem: Saan ngata a ti kababalinmo ti makagapu no apay a saan nga agtalek kenka dagiti dadakkelmo?

Kas pagarigan, insurat ni apostol Pablo: “Kayatmi ti agbiag a mapagtalkan iti amin a bambanag.” (Hebreo 13:18) Isaludsodmo iti bagim, ‘Kanayon kadi a pudno ti ibagbagak kadagiti dadakkelko, no sadino ti pappapanak ken no ania dagiti ar-aramidek?’

Mangpilika iti nagan iti baba ket basaem ti maipapan kadakuada.

 Lori  Beverly

 Lori

Sililimed a patpatulodak iti e-mail ti lalaki a kursonadak. Naammuan daytoy dagiti dadakkelko ket kinunada nga isardengkon dayta. Inkarik nga isardengkon ngem diak pinaypayso. Makatawen a kasta ti inar-aramidko. Pinatpatulodak latta iti e-mail ket naduktalan manen dagiti dadakkelko. Nagpadispensarak sa inkarik nga isardengkon, ngem intultuloyko latta agingga a saandak la ket ngarud a pagtalkanen iti amin a banag!

Iti panagkunam, apay a ni Lori ket saan a pagtalkan dagiti dadakkelna?

No sika ti nagannak ni Lori, ania ti aramidem, ken apay?

Ania koma ti inaramid ni Lori idi damo pay laeng a binagbagaan dagiti dadakkelna?

 Beverly

Saandak a pagtalkan dagiti dadakkelko no maipapan kadagiti lallaki, ngem maawatak itan no apay. Nadekketak ngamin unay idi iti dua a lallaki nga in-inauna ngem siak iti dua a tawen. Nagbayag pay a makisarsaritaak kadakuada iti telepono, ken kadagiti pasken, dandani isuda laeng ti kasarsaritak. Makabulan nga indulin dagiti dadakkelko ti selponko ken saandak a pinalubosan a mapan kadagiti lugar a mabalin a papanan met dagidiay a lallaki.

No sika ti nagannak ni Beverly, ania ti aramidem, ken apay?

Iti panagkunam, saan kadi a nainkalintegan a ni Beverly ket istriktuan dagiti dadakkelna? Apay?

Ania ti mabalin nga aramiden ni Beverly tapno mapasublina ti panagtalek dagiti dadakkelna?

No Kasano a Mapasubli ti Panagtalek

Ania ti mabalinmo nga aramiden

Ti panagbalin a mapagtalkan nga adulto ket mayarig iti agdan a tinukantukad nga uliem bayat ti kinaagtutubom

Umuna, ammuem no ania dagiti banag a nakapukawan ti panagtalek kenka dagiti dadakkelmo.

 • Agawidak iti oras nga inkeddeng dagiti dadakkelko

 • Tungpalek dagiti karik

 • Saanak nga agitungtungkua

 • Saanak a gasto a gasto

 • Iwakasko dagiti trabahok

 • Bumangonak a nasapa ken saankon nga urayen a riingendak

 • Kanayon a dalusak ti kuartok

 • Saanak nga agulbod

 • Kalkalainganna laeng ti panagusarko iti telepono wenno kompiuter

 • Aminek ti kamalik ken agpadispensarak

 • Dadduma pay

Maikadua, ikeddengmo no ania ti aramidem. Ikagumaam a paneknekan a mapagtalkanka kadagiti banag a napilim. Surotem ti balakad ti Biblia: “Ikkatenyo koma ti daan a personalidad a mayannurot iti sigud a dana ti kababalinyo.” (Efeso 4:22) Inton agangay, ti panagrang-aymo ket makitanto ti amin, agraman dagiti dadakkelmo.—1 Timoteo 4:15.

Maikatlo, makisaritaka kadagiti dadakkelmo maipapan kadagiti banag nga inkeddengmo nga aramiden. Imbes nga ipapilitmo nga agtalekda kenka, siraraem a saludsodem no ania pay ti masapul nga aramidem tapno agtalekda kenka.

Tandaanam: Saanmo a namnamaen a pagtalkandaka a dagus dagiti dadakkelmo. Awan duadua a kayatda a siguraduen no talaga a tungpalem dagiti karim. Usarem daytoy a gundaway a mangipaneknek a mapagtalkanka. Inton agangay, pagtalkandakanto dagiti dadakkelmo ken ikkandaka iti ad-adu a wayawaya. Kasta ti napasamak ken Beverly, a nadakamat itay. Kinunana: “Narigrigat nga amang ti pananggun-od iti panagtalek ngem ti pannakapukaw iti dayta. Maragsakanak ta nagun-odkon ti panagtalek dagiti dadakkelko!”

Laglagipem: No ad-adda a mapagtalkanka, dakdakkel met a panagtalek ti maipaay kenka.