Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Rumbeng Kadi nga Agsinakamin? (Paset 1)

Rumbeng Kadi nga Agsinakamin? (Paset 1)

No dadduma, adda pagsayaatan ti panagsina. Usigem ti kapadasan ni Jill. “Idi damo,” kunana, “maragsakanak ta kanayon a maseknan ti nobiok no sadino ti ayanko, no ania ti ar-aramidek, ken no siasino ti kaduak. Ngem dimteng iti punto nga isuna laengen ti pakikadkaduaak. Agimon payen no kaduak ti pamiliak—nangruna ken ni tatangko. Idi nakisinaak iti nobiok, nabang-aranak unay!”

Kasta met laeng ti napasamak ken Sarah. Napaliiwna a mananginsulto, naturay, ken awan modo ti nobiona a ni John. “Naminsan,” malagip ni Sarah, “tallo oras a naladaw idi dinagasnak iti balaymi! Dina man la pinagunian ni nanangko idi inlukatanna iti ridaw. Kalpasanna, kinunana: ‘Intan. Naladawtan.’ Saan a ‘Naladawak,’ no di ket ‘Naladawtan.’ Nagpadispensar koma wenno nangted iti eksplanasion. Kangrunaan iti amin, rinaemna koma ni nanangko!”

Siempre, saan met ketdi nga umdas a pagsinaan ti maysa a makapadismaya nga aramid wenno kababalin. (Salmo 130:3) Ngem idi naamiris ni Sarah a talaga nga awan modo ni John, nagdesision a makisinan.

Kasano ngay no kas kada Jill ken Sarah, maamirismo a ti nobiom ket saan a maitutop a pakiasawaam? No kasta, ipangagmo ti riknam! Nupay nasakit, nalabit ti kasayaatan ket pagpatinggaemon ti relasionyo. Masirib wenno “nasaldet daydiay nakakita iti didigra ket rugianna ti aglemmeng,” kuna ti Proverbio 22:3.

Wen, mabalin a saan a nalaka ti makisina. Ngem inggat’ tungpal biag ti panagasawa. Nasaysayaat laengen ti masaktan iti apagbiit ngem ti agbabawi iti unos ti panagbiag!