Mapan iti linaonna

Kasano No Pilitendak a Makiseks?

Kasano No Pilitendak a Makiseks?

“Ania ngata no sumurotak lattan iti uso?” nalabit maikunam. “Total, ar-aramiden met daytan ti amin.”

Agpanunotka!

Ti Pudno: Saan nga amin ket agar-aramid iti kasta.

Agpayso nga adda dagiti estadistika a mangipakita a nakaad-adu dagiti agtutubo a makiseseks. Kas pagarigan, iti maysa a surbey iti Estados Unidos, natakuatan a 2 iti kada 3 nga agtutubo iti dayta a pagilian ket napadasandan ti nakiseks sakbay pay nga agturposda iti haiskul. Ngem kayat met a sawen dayta a 1 iti kada 3 ti saan—ket adu met dayta a bilang.

Komusta ngay dagidiay makiseseks? Natakuatan dagiti managsukimat a mapaspasaran ti adu kadagita nga agtutubo ti maysa wenno ad-adu pay kadagiti sumaganad a nakas-ang nga epekto.

Pannakaburibor. Kaaduan nga agtutubo a nakiseks a di pay nagkasar ti nagkuna a pagbabbabawyanda dayta.

No makisekska iti kaayan-ayatmo a dikay pay nagkasar, arigna nga inusarmo a pagpigadan ti nagpintas a lamina

Pannakapukaw ti panagtalek. Kalpasan ti panagseksda, panunoten ti tunggal maysa kadakuada, ‘Siasino pay ngata ti nagarawna wenno nakagaraw kenkuana?’

Pannakadismaya. Kaykayat ti adu a babbai ti makinobio iti mangisakit kadakuada, saan ket a manggundaway kadakuada. Ken adu a lallaki ti saanen a mangayat iti babai a nagarawdan.

Laglagipem: Nakapatpateg ti dayawmo isu a saanmo a basta ipadawat lattan. Ipakitam a determinadoka a mangtungpal kadagiti linteg ti Dios maibusor iti pannakiseks a di pay nagkasar. Inton adda asawamon, mabalinmonton ti makiseks. Ken naan-anayto a matagiragsakmo dayta, nga awan ti pagdandanagam, pagbabbabawyam, ken pagam-amkam—a masansan nga epekto ti pannakiseks ti di pay nagkasar.—Proverbio 7:22, 23; 1 Corinto 7:3.