Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Nakasaganaak Kadin a Makideyt?

Nakasaganaak Kadin a Makideyt?

 Ania ti pannakideyt?

  • Kanayon a makikuykuyogka iti maysa a saanmo a kasekso. Makidedeytka kadi?

  • Sika ken ti saanmo a kasekso ket adda riknayo iti maysa ken maysa. Sumagmamano a daras iti tunggal aldaw nga ag-text wenno agsaritakayo iti telepono. Makidedeytka kadi?

  • Tunggal aglalangenkayo kadagiti gagayyemmo, kanayon a kaduam ti isu met laeng a tao a saanmo a kasekso. Makidedeytka kadi?

Nalabit a nalakam la a sinungbatan ti immuna a saludsod, ngem mabalin a nagsarimadengka sakbay a sinungbatam ti maikadua ken maikatlo. Ania aya a talaga ti pannakideyt?

Kinapudnona, ti pannakideyt tuktukoyenna ti aniaman a panaglangen a ti romantiko nga interesmo ket naipamaysa iti maysa a tao ken naipamaysa met kenka ti interesna.

No kasta, wen ti sungbat dagiti tallo a saludsod. Makidedeytka no sika ken ti saanmo a kasekso ket addaan iti rikna iti maysa ken maysa ken kanayon nga agsarsaritakayo iti man telepono wenno iti personal, adda man makakitkita wenno awan.

 Ania ti panggep ti pannakideyt?

Masapul a nadayaw ti panggep ti pannakideyt. Dayta koma ti tumulong iti baro ken balasang a mangtingiting no kayatda nga ikallaysa ti maysa ken maysa.

Mabalin a tagtagilag-anen ti dadduma a gagayyemmo ti pannakideyt. Nalabit a kayatda laeng ti makikuykuyog iti kursonadada ngem awan ti panggepda a makiasawa. Mabalin a makideyt pay ketdi ti dadduma tapno laeng adda maipagpannakkelda wenno adda maidispleyda, iti kasta, pumigsa ti kompiansada iti bagida.

Ngem masansan a saan nga agbayag dagiti kasta a narabaw a relasion. “Adu nga agnobio nga agtutubo ti agsina met laeng kalpasan ti maysa wenno dua a lawas,” kuna ti maysa a balasang nga agnagan Heather. “Matmatanda a temporario laeng ti pannakirelasion—banag a mangisagana kadakuada a makisina imbes a makiasawa.”

Nalawag a no makideytka iti asinoman, maapektaram ti rikna ti kadeytmo. Gapuna, siguraduem a nadalus ti intensionmo.—Lucas 6:31.

No makideytka nga awan ti panggepmo a makiasawa, kaslaka la maysa nga ubing a mangay-ayam iti baro nga abalbalay sa ibellengna dayta

Panunotem: Kayatmo kadi nga adda mangay-ayam iti riknam a no naumaannakan ket ibellengnaka lattan? Dimo ngarud aramiden dayta iti sabali! Kuna ti Biblia a ti ayat ket “saan a naalas ti panagtigtignayna.”—1 Corinto 13:4, 5.

Kuna ti agtutubo a ni Chelsea: “No dadduma, pampanunotek a ti pannakideyt ket ang-angaw laeng, ngem saanen nga ang-angaw no serioso ti maysa kadakayo ngem saan a serioso ti maysa.”

Singasing: Kas panagsagana iti pannakideyt ken pannakiasawa, basaem ti 2 Pedro 1:5-7 ken mangpilika iti maysa a galad a nasken a parang-ayem. Iti makabulan, kitaem no kasano kaadu ti nasursurom—ken rimmang-ayam—iti dayta a galad.

 Addaak kadin iti husto nga edad a makideyt?

  •  Iti panagkunam, mano ti tawen ti maysa nga agtutubo a mabalinen a makideyt?

  •  Ita, damagem dayta ken ni nanang wenno tatangmo.

Mabalin a naiduma ti sungbatmo nga edad ken ni nanang wenno tatangmo. Wenno mabalin met a saan! Nalabit maysaka kadagiti adu nga agtutubo a nainsiriban a nangikeddeng a saan a makideyt agingga a dimo pay nagteng ti husto nga edad ken saanka pay a nakasagana.

Dayta ti inkeddeng nga aramiden ni Danielle nga agtawen iti 17. Kinunana: “No lagipek ti riknak iti napalabas a dua a tawen, sabali itan ti estandartek no iti panangpili iti pakiasawaak. Kinapudnona, agingga ita, diak pay la ammo no kabaelakon ti mangaramid iti kasta a desision. Sakonto la panunoten ti makideyt no iti las-ud ti dua a tawen, saanen nga agbaliwbaliw ti panunotko.”

Adda sabali pay a rason no apay a nainsiriban ti aguray. Inusar ti Biblia ti sasao a “kinalasbang ti kinaagtutubo” a mangdeskribir iti tiempo a narasuk ti derrep ken rikna ti maysa a tao. (1 Corinto 7:36) No kanayon a nadekketka iti saanmo a kasekso bayat nga addaka pay laeng iti kinalasbang ti kinaagtutubom, mabalin a rumugso ti riknam ket agbanag dayta iti di umiso a kondukta.

Pudno a mabalin a saan unay a napateg daytoy kadagiti gagayyemmo. Adu kadakuada ti magagaran a mangpadas a makidenna. Ngem nalalaingka ngem isuda! (Roma 12:2) Kinapudnona, idagadag ti Biblia nga ‘adaywam ti immoralidad.’ (1 Corinto 6:18, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) ‘Maiwaksim ti didigra’ no agurayka agingga a malabsam ti kinalasbang ti kinaagtutubo.—Eclesiastes 11:10.

 Apay a nasayaat nga agurayak sakbay a makideytak?

Ti pannakideyt no dika pay nakasagana ket mayarig iti panangala iti pinal nga eksaminasion iti kurso a kairugrugim pay laeng. Nalawag a saan a nainkalintegan dayta! Kasapulam ti panawen a mangadal iti asignaturam tapno masungbatam dagiti saludsod iti eksaminasion.

Kasta met laeng iti pannakideyt.

Saan nga ang-angaw daytoy. Gapuna, sakbay a makideytka, nasken nga iwayaam nga adalen ti nagpateg nga “asignatura”—no kasano ti makigayyem.

Inton mabirokam ti maibagay kenka, nalalaingkanton a mangpatanor iti natibker a relasion. Kinapudnona, ti naballigi a panagasawa ket panagtipon ti dua a nasinged nga aggayyem.

Ti panangitantan iti pannakideyt saannaka a paidaman iti wayawaya. Imbes ketdi, ikkannaka iti ad-adu a wayawaya nga ‘agrag-o iti kinaagtutubom.’ (Eclesiastes 11:9) Ikkannaka pay iti panawen nga agsagana babaen ti panangpasayaat iti personalidadmo, ken kangrunaanna, iti relasionmo iti Dios.—Un-unnoy 3:27.

Kabayatanna, mabalinmo a tagiragsaken ti makikadua iti saanmo a kasekso. Kasano ti kasayaatan a panangaramidmo iti dayta? Makikaduaka iti maysa a grupo a buklen dagiti lallaki, babbai, ken responsable nga adulto. Kinuna ti maysa a babai nga agnagan iti Tammy: “Iti panagkunak, naragragsak no kasta ti aramidenmi. Nasaysayaat ti maaddaan iti adu a gagayyem.” Immanamong ni Monica. Kinunana: “Talaga a nasayaat ti agkakadua kas grupo gapu ta makalangenmo dagiti tattao nga addaan iti nagduduma a personalidad.”

Ngem no ipamaysamon ti atensionmo iti maysa a tao idinto ta ubingka pay, dakdakkel ti posibilidadna a masaktankanto. Isu a saanka nga aggangganat. Usarem ti kinaagtutubom nga agsursuro no kasanom a patanoren ken taginayonen ti panaggayyem. Inton ikeddengmon ti makideyt, am-ammomton a naimbag ti bagim ken ammomon no ania dagiti galad a sapulem iti agbalin a katakunaynaymo.