Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Kasanok a Makontrol ti Pungtotko?

Kasanok a Makontrol ti Pungtotko?

 Quiz

 • Kasano kasansan nga agpungtotka?

  • gistay saan

  • manmano

  • inaldaw

 • Kasano kakaro ti panagpungtotmo?

  • kalalainganna

  • nabara

  • agburburek

 • Siasino ti kaaduanna a kapungtotmo?

  • nagannak

  • kabsatmo

  • gayyem

No mariknam a kasapulan a kontrolem ti pungtotmo, matulongannaka daytoy nga artikulo! Umuna, usigem dagiti rason no apay a napateg ti agtalinaed a kalmado no adda mamagpungtot kenka.

 No apay a napateg

Salun-atmo. Kuna ti Proverbio 14:30: “Ti natalinaay a puso isu ti biag ti . . . bagi.” Iti sabali a bangir, kuna ti Journal of Medicine and Life nga “adda dakkel a koneksion ti panagpungtot kadagiti sakit ti puso.”

Gagayyemmo. Kuna ti Biblia: “Dika makikadua iti asinoman a managunget; ket dika sumrek a kadua ti tao nga addaan kadagiti irarasuk ti pungtot.” (Proverbio 22:24) Isu a no managpungpungtotka, dimo pakasdaawan no adaywandaka dagiti tattao. “No dimo ammo a kontrolen ti riknam,” kuna ti balasang a ni Jasmine, “maawananka iti nasayaat a gagayyem.”

Reputasionmo. “No agpungtotka,” kuna ti 17 ti tawenna a ni Ethan, “maammuanto ti sabsabali ket daytanto ti pakasarsaritaam.” Isaludsodmo iti bagim, “Ania ti kayatko a pakasarsaritaan—kalmado a mannakikappia wenno alisto nga agpungtot? Kuna ti Biblia: “Daydiay nabannayat nga agunget naruay iti panangilasin, ngem ti maysa a di makaanus itantan-okna ti kinamaag.”—Proverbio 14:29.

Awan ti mayat nga umasideg iti managpungpungtot a tao

 Ti mabalinmo nga aramiden

Usigem dagiti sumaganad a teksto ken komento sa damagem iti bagim dagiti naipakuyog a saludsod.

 • Proverbio 29:22: “Ti tao a managunget manggutugot iti rinnupir [wenno, panagaapa], ket ti asinoman nga agannayas nga agpungtot aduan iti salungasing.”

  “Idi agtin-edyerakon, marigatanak a mangkontrol iti pungtotko. Kasta met laeng ti problema dagiti kabagian ni Daddy. Ibagbagami nga adda daytan iti darami. Nakarigrigat a kontrolen ti riknami!”—Kerri.

  Nalakaak kadi nga agunget? No awatek ti pammadayaw kadagiti nasayaat a kababalinko, nainkalintegan kadi a ti nagtaudak a puli ti pabasolek iti daytoy dakes nga ugalik?

 • Proverbio 15:1: “Ti maysa a sungbat, no naalumamay, pagbaw-ingenna ti pungtot, ngem ti sao a makapasakit parnuayenna ti unget.”

  “Nasayaat no sursuruem a kontrolen ti emosionmo. No patanorem ti kinaalumamay ken positibo ti kitkitaem, saanmon a pagproblemaan ti panagpungtot.”—Daryl.

  No adda mamagpungtot kaniak, apay a nakapatpateg ti umuna a reaksionko?

 • Proverbio 26:20: “No sadino nga awan ti kayo maiddep ti apuy.”

  “No nasayaat ti isusungbatko, kadawyanna a pagkalmaenna ti kasarsaritak ket makapagsaritakami a saan nga agap-apa.”—Jasmine.

  Kasano a ti panagsasaok ken tigtignayko rubrubanna ti apuy?

 • Proverbio 22:3: “Nasaldet daydiay nakakita iti didigra ket rugianna ti aglemmeng, ngem daydiay awanan kapadasan limmasat ket masapul a sagabaenna ti pannusa.”

  “No dadduma, nasaysayaat a pumanawak tapno adda gundawayko a mangpanunot a naimbag iti napasamak, ket sanguek dayta inton kalmadoakon.”—Gary.

  Kaano ti kasayaatan nga ipapanaw manipud iti nabara a situasion a saan nga ipagarup ti kasarsaritam a taltallikudam isuna wenno ti problema?

 • Santiago 3:2: “Maitibkoltayo amin iti adu a daras.”

  “Masapul a pagbabawyantayo dagiti kamalitayo, ngem makasursurotayo met koma kadagita. Bumangontayo a dagus no maitibkoltayo ken nasaysayaatton ti aramidentayo inton maminsan.”—Kerri.

Tip: Mangikeddengka iti kalat. Ikeddengmo nga agtalinaedka a kalmado iti maysa nga espesipiko a tiempo, nalabit makabulan. Mangaramidka iti diary ken kitaem no adda nagrang-ayam.