Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Isu Kadi ti Maitutop a Para Kaniak?

Isu Kadi ti Maitutop a Para Kaniak?

Adda kadin nakitam a nalabit agbalinto a nasayaat nga asawam? No kasta, kasanom a masigurado no isu ket maitutop para kenka?

Masapul a saan laeng a ti makinruar a kinataona ti kitaem. Ngamin, mabalin a saan a mapagpiaran ti kapintasan a balasang wenno mabalin a saan a nasayaat ti moralidad ti kalatakan a baro. Siempre, kayatmo daydiay komportableka kenkuana​—daydiay maibagay iti personalidadmo ken kapadam iti kalat.​—Genesis 2:18; Mateo 19:​4-6.

Am-ammuem a Naimbag

Am-ammuem a naimbag ti kinatao ti kursonadam. Ngem agannadka di la ket ta ti laeng kitaem ket dagiti kayatmo a makita! Saanka ngarud nga agdardaras. Ikagumaam nga adalen wenno kilatisen ti pudpudno a kinasiasinona.

Adu nga agnobio ti saan a mangtingtingiting a naimbag iti kinasiasino ti kaayan-ayatda. Imbes ketdi, dagiti laeng pagpadaanda ti kitkitaenda: “Agpada ti kayatmi a musika.” “Agpada dagiti kaay-ayomi nga aramiden.” “Agkatunosankami iti amin a banag!” Ngem nasken a saan laeng a ti makinruar a kinataona ti kitaem. Masapul a sukimatem “ti nalimed a kinatao ti puso.” (1 Pedro 3:4; Efeso 3:16) Imbes a kitaem no ania dagiti pagtunosanyo, nalabit a nasaysayaat no paliiwem ti reaksionna kadagiti gundaway a dikay agtunos.

Kas pagarigan, usigem dagitoy:

  • Ania ti reaksionna no adda diyo pagkinnaawatan? Manangipapilit kadi, a nalabit nalaka a ‘rumasuk ti ungetna’ wenno ‘nabassawang ti panagsasaona’? (Galacia 5:19, 20; Colosas 3:8) Wenno nainkalintegan kadi, a sidadaan nga agpabus-oy tapno agtalinaed ti kappia no la ket ta awan ti masalungasing a prinsipio?—Santiago 3:17.

  • Naturay kadi, naimon, wenno konkontrolenna ti amin a tignaymo? Kayatna kadi nga ipakadam amin a garawmo? “Adda dagiti am-ammok nga agnobio nga agap-apa gapu ta marurod daydiay maysa no saan nga agpakada daydiay maysa no adda papananna,” kuna ni Nicole. “Iti panagkunak, saan a nasayaat dayta.”—1 Corinto 13:4.

  • Ania ti panangmatmat kenkuana dagiti sabsabali? Mabalin a kayatmo ti makisarita kadagidiay nabayagen a makaam-ammo kenkuana, kas kadagiti nataengan iti kongregasion. Iti kasta, maammuam no “naimbag ti damagna.”—Aramid 16:1, 2.