Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Kasano a Maisardengko ti Panangitungtungkua?

Kasano a Maisardengko ti Panangitungtungkua?

Naumaka kadin iti kanayon a naladaw a pannakaileppas dagiti trabahom ken homework-mo? Masapul nga isardengmon ti mangitantan wenno mangitungtungkua! Tulongannaka daytoy nga artikulo a mangisardeng iti panangitungtungkua uray no

Kalpasan a mabasam daytoy nga artikulo,  sungbatam ti quiz maipapan iti panangitungtungkua.

Kas panangdeskribir iti nakalkaldaang nga epekto ti panangitantan, kuna ti Biblia: “Ti mangsipsiput iti angin saanto nga agimula iti bin-i; ket ti kumitkita kadagiti ulep saanto nga agapit.”​—Eclesiastes 11:4.

Usigem ti dadduma a nalabit makagapu iti problema ken no kasano a maisardengmo ti panangitungtungkua.

 Kasla dimo magabenan ti trabahom.

Admitirentayo a nagrigat ti dadduma a trabaho isu nga itantantayo dagita. Adtoy ti sumagmamano a nasaysayaat nga aramidem.

  • Bingaybingayem. “Uray no ammok a naladaw daytan, ikagumaak nga isambot babaen ti in-inut a panangileppasko,” kuna ti balasang a ni Melissa.

  • Rugiam a dagus. “Rugiam a dagus apaman a maawatmo, uray no isuratmo la dayta iti eskediulmo wenno ti dadduma a planom sakbay a malipatam ida.”​—Vera.

  • Agpatulongka. Nalabit napasaran met daytan dagiti nagannakmo ken mannursurom. Agpatulongka kadakuada. Mabalin a matulongandaka nga agpanunot ken agplano.

Singasing “Mangaramidka iti eskediul. Kaipapanan dayta a nasken nga agbalinka nga organisado ken determinado a mangsurot iti eskediulmo, ngem epektibo dayta​—mairingpasmo amin a trabahom iti maitutop a tiempo.”​—Abbey.

 Awan interesmo.

Masansan a dagiti homework a nasken nga iringpasmo ket maipapan kadagiti ibilangmo a boring unay. Ania ngarud ti aramidem no dimo magustuan ti proyekto a nasken nga aramidem? Padasem ti sumaganad.

  • Panunotem no apay a nasken a sapaem nga aramiden dayta. Kas pagarigan, panunotem ti ragsak a mariknam no mairingpasmo dayta. “Naragsakak no adda nasapa a nairingpasko ta mabalinko no kuan ti agrelaks,” kuna ti balasang a ni Amy.

  • Panunotem dagiti epektona. No itantanmo, kumaro ti mariknam nga stress ken mapukaw ti gundawaymo nga agballigi. Kuna ti Biblia: “Aniaman nga imulmula ti maysa a tao, daytoyto met ti apitenna.”​—Galacia 6:7.

  • Nasapsapa ti panunotem a deadline. “Makatulong kaniak no panunotek a nasapsapa iti maysa wenno dua nga aldaw ti deadline ti homework-ko,” kuna ti balasang a ni Alicia. “Iti kasta, adda pay maysa wenno dua nga aldaw a marepasok dayta.”

Singasing “Nakadepende dayta iti panunotmo. Ibagam iti bagim a masapul nga iringpasmo ti nasken a maileppas ken awan makalapped kenka. No kasta ti ibagak iti bagik, mairingpasko ti nasken a maileppas.”​—Alexis.

 Okupadoka unayen.

“Manangitungtunguaak kano,” kuna ti baro a ni Nathan, “ngem saan nga agpayso dayta! Dida la ngamin ammo nga okupadoak unay!” No kasta met ti mariknam, padasem dagitoy.

  • Yun-unam dagiti nalaklaka a trabaho. “Adda nangisuro kaniak a no adda trabaho a mairingpas iti 5 la a minuto, aramidekon a dagus dayta,” kuna ti balasang a ni Amber. “Karaman iti dayta ti panagdalus, panagisalapay, panaginnaw, ken yaawag.”

  • Panangaramid kadagiti prioridad. Kuna ti Biblia: ‘Siguraduenyo ti napatpateg a bambanag.’ (Filipos 1:10) Kasano a mayaplikarmo dayta iti inaldaw? “Ilistak ti amin nga aramidek ken no kaano a rumbeng a mairingpas dagita,” kuna ti balasang a ni Anna. “Ngem kangrunaanna, isuratko no kaano ti planok a mangirugi ken mangiringpas iti tunggal proyekto.”

Kasla narigat? Panunotem daytoy! No agaramidka iti eskediul, konkontrolem ti tiempom imbes a dayta ti mangkontrol kenka. Iti kasta, maksayan ti stress-mo. Kuna ti tin-edyer a ni Kelly: “Kalmadoak ta adda plano a sursurotek ken ammok a mairingpasko dagita.”

  • Ikkatem dagiti makasinga. “Ipakaammok iti amin a kabbalayko no kaano a rugiak ti maysa a proyekto,” kuna ni Jennifer. “No adda masapul nga ipaaramidda kaniak, kiddawek nga ibagada dayta sakbay a mangrugiak. I-silent mode-ko met ti selponko.”

Singasing “Agtalinaed ti aniaman nga obra agingga a dimo leppasen dayta. Imbes a sangkapanunotmo dayta, leppasem ketdin tapno makapagrelakskan.”​—Jordan.