Mapan iti linaonna

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Awan Kadi Pagdaksan ti Panag-flirt?

Awan Kadi Pagdaksan ti Panag-flirt?

 Ania ti panag-flirt?

Ipapan ti dadduma a ti panag-flirt, iti man sao wenno aramid, ket panangipadlaw nga adda panaggustom iti maysa. Madi kadi nga ipadlawmo a kursonadam ti sabali a tao? Saan met. “No nakasaganakan a makinobio ken adda napilimon,” kuna ti balasang a ni Ann, “kasanom a maammuan a kayatnaka met?”

Ngem iti daytoy nga artikulo, ammuentayo ti madi a panag-flirt—ti panangiparikna a kayatmo ti maysa ngem saanka a serioso iti dayta.

“Sabali ti panangipakita a magustuam ti maysa ta kayatmo ti makinobio. Sabali met ti panangipariknam iti maysa a kayatmo isuna ngem bigla nga isardengmo ta awan met a talaga ti planom.”​—Deanna.

 Apay nga ag-flirt ti dadduma?

Adda dagiti ag-flirt tapno ngumato ti kompiansada iti bagida. “No makitam a kayam nga alaen ti atension ti dadduma, kayatmonto manen nga aramiden dayta,” kuna ti balasang a ni Hailey.

Ngem no igaggagaram a pagparangen a kayatmo ti maysa ngem saan met a talaga, ipakpakitam nga awan bibiangmo iti riknana. Ipakitana met nga adda masapul a baliwam iti panagpampanunotmo. Kuna ti Biblia: “Ti kinamaag maysa a panagrag-o iti daydiay awanan iti puso.”​—Proverbio 15:21.

Adda nasayaat a rason no apay a naibaga ni Hailey, “Iti damo, kasla okey lang ti ag-flirt, ngem kaaduanna a nagdakes ti resultana.”

 Ania dagiti pagdaksanna?

 • Maperdi ti reputasionmo.

  “Ti tao a flirt ket nababa ti panagtalekna iti bagina ken ubing ti panagpampanunotna. Mariknam a saan nga agpayso ti ipakpakitana, adda laeng kayatna a maala kenka.”​—Jeremy.

  Kuna ti Biblia: “Ti ayat . . . saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan.”​—1 Corinto 13:​4, 5.

  Panunotem: Ania dagiti sao wenno aramid a mabalin nga ibagada a flirt-ka?

 • Makasakitka laeng.

  “No adda maam-ammok a flirt, diak pulos kayat ti makikadua kenkuana. Kasla ngamin kasaritanak laeng gapu ta babaiak. Saanda a talaga nga interesado kaniak; ti laeng pagragsakanda ti ar-aramidenda.”​—Jaqueline.

  Kuna ti Biblia: “Tunggal maysa itultuloyna koma a sapulen, saan a ti bukodna a pagsayaatan, no di ket ti pagsayaatan ti sabali a tao.”​—1 Corinto 10:24.

  Panunotem: Adda kadin nangiparikna a kayatnaka ngem saan met gayam? Ania ti nariknam? Ania ti mabalinmo nga aramiden tapno saanmo a maaramid dayta iti sabali?

 • Maksayan ti tsansam a makabirok iti pudno nga ayat.

  “Pulos a diak kayat ti makiasawa wenno uray agpaarem iti tao a flirt. Kasano koma a maam-ammok wenno kasanoak a makapagtalek iti maysa nga aginkukuna laeng?”​—Olivia.

  Iti Biblia, imbaga ni David a dina kayat ti makikadua ‘kadagidiay mangilemmeng iti kinasiasinoda.’​—Salmo 26:4.

  Panunotem: Asino ti mayat iti tao a flirt? Kasta kadi a tao ti kayatmo?