Mapan iti linaonna

Aktibidad Para iti Panagadal iti Biblia

Dika Agbalin a Naimon!

Ammuem ti salaysay ti Biblia maipapan kada Miriam ken Aaron. I-download-mo daytoy, basaem ti salaysay ti Biblia, ken panunotem a karamanka iti eksena!