Mapan iti linaonna

Aktibidad Para iti Panagadal iti Biblia

Immimbag ti Maysa nga Agkukutel!

Ammuem manipud iti salaysay ti Biblia no kasano a ti balasitang nga Israelita natulonganna nga umimbag ti panguluen ti buyot ti Siria. I-download-mo daytoy, basaem ti salaysay ti Biblia, ken panunotem a karamanka iti eksena!