Mapan iti linaonna

Aktibidad Para iti Panagadal iti Biblia

Dika Agbalin nga Ambisioso!

Agsursuroka iti kapadasan da David, Absalom, ken Joab maipapan iti peggad ti panagbalin nga ambisioso. I-download-mo daytoy, basaem ti salaysay ti Biblia, ken panunotem a karamanka iti eksena!