Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Wayawaya nga Agpili? Konkontrolen Kadi ti Dios ti Gasatmo?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Wayawaya nga Agpili? Konkontrolen Kadi ti Dios ti Gasatmo?

Sungbat ti Biblia

Padpadayawannatayo ti Dios babaen ti panangtedna kadatayo iti wayawaya nga agpili, isu a nawayatayo nga agdesision imbes a ti Dios wenno ti gasat ti mangikeddeng iti aramidentayo. Kitaem no ania ti isursuro ti Biblia.

  • Ti Dios pinarsuana ti tao iti ladawanna. (Genesis 1:26) Gapu iti dayta, addaantayo iti abilidad a mangiparangarang iti ayat ken hustisia, saan a kas kadagiti animal nga iturturong ti nainkasigudan a panunotda. Ken kas iti Namarsua kadatayo, addaantayo iti wayawaya nga agpili.

  • Posible a maammuantayo ti masakbayantayo. Iparparegta ti Biblia a ‘pilientayo ti biag babaen ti panagimdeng iti [timek ti Dios],’ kayatna a sawen, babaen ti panagtulnog kadagiti bilinna. (Deuteronomio 30:19, 20) Awan serserbi daytoy a tukon, ken naulpit pay ketdi ti Dios, no awanantayo iti wayawaya nga agpili. Imbes a pilitennatayo nga agtulnog, siaayat a kinuna ti Dios: “O no koma laeng pudno nga ipangagmo dagiti bilinko! Iti kasta ti talnam agbalin a kas iti maysa a karayan.”—Isaias 48:18.

  • Ti panagballigi wenno pannakapaaytayo ket saan nga inkeddeng ti gasat. No kayattayo ti agballigi iti ar-aramidentayo, masapul nga ipakattayo ti amin a kabaelantayo. “Isuamin a masarakan ta imam nga aramiden,” kuna ti Biblia, “aramidem buyogen ti mismo a bilegmo.” (Eclesiastes 9:10) Kunana pay: “Dagiti gakat daydiay nasaet sigurado a mangipaay iti pagsayaatan.”—Proverbio 21:5.

Ti wayawaya nga agpili ket napateg a sagut ti Dios, ta daytoy ti mangtignay kadatayo a mangayat kenkuana iti ‘intero a pusotayo’—gapu ta dayta ti kayattayo.—Mateo 22:37.

Saan kadi a konkontrolen ti Dios ti amin a banag?

Pudno nga isursuro ti Biblia a ti Dios ket Mannakabalin-amin ken ti pannakabalinna ket saan a kabaelan a lapdan ti siasinoman. (Job 37:23; Isaias 40:26) Nupay kasta, saanna nga us-usaren ti pannakabalinna a mangkontrol iti amin a banag. Kas pagarigan, kuna ti Biblia a ti Dios ‘winatwatna ti panagteppel’ iti nagkauna a Babilonia, a kabusor ti ilina. (Isaias 42:14) Kasta met laeng ita, inkeddengna nga an-anusan dagidiay mangus-usar iti wayawayada nga agpili a mangdangran kadagiti sabsabali. Ngem saan nga agnanayon a kasta ti aramiden ti Dios.—Salmo 37:10, 11.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

Ap-apektaran Kadi Dagiti Bituen ti Biagmo?

Adu ti agpabalakad ken agpaiwanwan iti astrolohia. Talaga kadi a matulongandatayo dagiti bituen?

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Naikeddeng Kadin ti Ipapataytayo?

Apay nga ibaga ti Biblia nga adda “tiempo ti ipapatay”?

TI PAGWANAWANAN

Kayat ti Dios ti Makisinninged Kenka

Kasano no mamatika iti Dios ngem mariknam nga adayoka kenkuana?

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Kabaelan Kadi ti Diablo a Kontrolen Dagiti Tattao?

Kasano a ti Diablo impluensiaanna dagiti tattao ken no kasanom a maliklikan dagiti palab-ogna?