Mapan iti linaonna

Talaga Kadi nga Adda Dios?

Talaga Kadi nga Adda Dios?

Sungbat ti Biblia

Wen, mangipaay ti Biblia iti nabileg a pammaneknek nga adda Dios. Paregtaennatayo a maaddaan pammati iti Dios babaen ti panangusar iti “pannakabalin nga agrason” ken “pannakabael nga agpanunot,” a saan a basta panamati iti ibagbaga ti dadduma a relihion. (Roma 12:1; 1 Juan 5:​20) Usigem ti dadduma a rason a naibasar iti Biblia:

  • Ti kaadda ti naurnos nga uniberso nga addaan kadagiti sibibiag a parsua ipakitana nga adda Namarsua. Kuna ti Biblia: “Siempre, tunggal balay adda nangibangon, ngem ti nangibangon iti amin a bambanag isu ti Dios.” (Hebreo 3:4) Nupay simple laeng daytoy a panagrason, naammuan dagiti edukado a tattao a nabileg daytoy nga ebidensia. *

  • Kas tao, adda naisigud a tarigagaytayo a mangtarus iti kaipapanan ken panggep ti biag, ti tarigagay nga agtalinaed uray no mapenneken ti pisikal a kasapulantayo. Daytoy ti awagan ti Biblia kas “naespirituan a kasapulan,” a pakairamanan ti panangammo ken panagdayaw iti Dios. (Mateo 5:3; Apocalipsis 4:​11) Daytoy a naespirituan a kasapulan saanna laeng a paneknekan nga adda Dios no di ket ipakitana pay nga isu ket naayat a Namarsua a mayat a mangpennek iti dayta a kasapulantayo.—Mateo 4:4.

  • Dagiti detalyado a padto iti Biblia ket naisurat iti ginasgasut a tawen sakbay ken eksakto a natungpal kas naipadto. Ti kinaumiso ken detalyado nga impormasion maipapan kadagitoy a padto ipakitana a nagtaud dagita iti Dios.—2 Pedro 1:​21.

  • Dagiti mannurat iti Biblia adda pannakaammoda maipapan iti siensia a saan nga ammo dagiti kapanawenanda. Kas pagarigan, idi un-unana, patien ti adu a tao a ti daga ket aw-awiten ti maysa nga animal, kas iti elepante, alingo, wenno toro. Ngem ibaga ti Biblia a ti Dios ‘imbitinna ti daga iti awan.’ (Job 26:7) Kasta met, umiso ti panangdeskribir ti Biblia maipapan iti sukog ti daga kas, nagtimbukel wenno globo. (Isaias 40:22, footnote; Douay Version) Patien ti adu a tao a ti nainkalintegan a panangilawlawag ti kasta a nalawag a pannakaammo ket dagiti mannurat iti Biblia inawatda iti Dios dagiti insuratda.

  • Sungbatan ti Biblia ti adu a narigat a maawatan, dagiti saludsod a mangiturong iti di panamati iti Dios no di umiso a masungbatan dagita. Kas pagarigan: No naayat ken mannakabalin-amin ti Dios, apay ngarud nga adda kinadakes ken panagrigrigat ditoy lubong? Apay a masansan a saan a nasayaat ti impluensia ti relihion?—Tito 1:​16.

^ par. 4 Kas pagarigan, kinuna daydi astronomo a ni Allan Sandage maipapan iti uniberso: “Panagkunak, talaga nga imposible a naiparparna laeng a timmaud ti kasta kaurnos [nga uniberso]. Sigurado nga adda nangurnos iti dayta. Para kaniak, misterio ti Dios. Ngem isu ti makailawlawag ti kasta a milagro, no apay nga adda timmaud.”