Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Talaga Kadi nga Adda Diablo?

Talaga Kadi nga Adda Diablo?

Sungbat ti Biblia

Wen, agpayso nga adda Diablo. Isu ti “agturay iti lubong,” maysa nga espiritu a parsua a nagbalin a dakes ken nagrebelde iti Dios. (Juan 14:30; Efeso 6:11, 12) Ipakita ti Biblia ti personalidad ti Diablo babaen kadagitoy a nagan ken pannakadeskribirna:

Saan a kinadakes nga adda laeng iti kaunggan ti tao

Matmatan ti dadduma a ni Satanas a Diablo ket maysa laeng a kinadakes nga adda iti kaunggantayo. Ngem nairekord iti Biblia ti panagsarita ti Dios ken ni Satanas. Ti Dios ket perpekto, isu a saan la ketdi a makisarsarita iti dakes nga adda iti kaungganna. (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Maysa pay, sinulisog ni Satanas ti awan basolna a ni Jesus. (Mateo 4:8-10; 1 Juan 3:5) Paneknekan ngarud ti Biblia a pudno a persona ti Diablo, saan laeng a personipikasion ti kinadakes.

Rumbeng kadi a pagsiddaawantayo nga adu a tattao ti saan a mamati a talaga nga adda Diablo? Saan, gapu ta ibagbaga ti Biblia a mangal-allilaw ni Satanas tapno maitungpalna dagiti panggepna. (2 Tesalonica 2:9, 10) Ti maysa a kaepektibuan a panangallilawna ket ti panangbulsekna kadagiti adu a tattao tapno saanda a patien ti kaaddana.—2 Corinto 4:4.

Dadduma pay a di umiso a kapanunotan maipapan iti Diablo

Di umiso: Ti Lucifer ket sabali pay a nagan ti Diablo.

Umiso: Ti Hebreo a sao a naipatarus kas “Lucifer” kadagiti dadduma a Biblia ket “agsilsilnag” ti kaipapananna. (Isaias 14:12) Ipakita ti konteksto a daytoy a termino tukoyenna ti dinastia, wenno kaputotan dagiti ari, ti Babilonia nga imbabain ti Dios gapu iti kinatangsitna. (Isaias 14:4, 13-20) Nausar ti sao nga “agsilsilnag” a mangumsi iti dinastia ti Babilonia kalpasan ti pannakadadaelna.

Di umiso: Agserserbi ni Satanas iti Dios kas “ukom.”

Umiso: Ti Diablo ket kabusor ti Dios, saan ket nga agserserbi kenkuana. Busbusoren ken ak-akusaran ni Satanas a Diablo dagiti agserserbi iti Dios.—1 Pedro 5:8; Apocalipsis 12:10.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Pinanggep Kadi ti Dios Daytoy?

Mabalin a pampanunotem no apay a nagadu ti problema ita. Ammom kadi nga ibagbaga ti Biblia nga agbaliwto ti kasasaad ken mabenepisiarankanto?

AGRIINGKAYO!

Siasino ni Satanas? Agpayso Kadi nga Adda?

Ni kadi Satanas ti di makita a puersa a makinggapuanan kadagiti parikut iti lubong? Ammuem ti kuna ti Biblia.