Mapan iti linaonna

No Agin-innayat ti Lalaki ken Babai, Mabalin Kadi nga Agkabbalayda Uray no Saanda a Nagkasar?

No Agin-innayat ti Lalaki ken Babai, Mabalin Kadi nga Agkabbalayda Uray no Saanda a Nagkasar?

Sungbat ti Biblia

Nalawag a kuna ti Biblia a ti “Dios ukomennanto dagiti mannakiabig.” (Hebreo 13:4) Ti Griego a sao para iti “pannakiabig,” ket por·neiʹa. Ramanen dayta ti panagseks ti di pay nagkasar. Gapuna, iti imatang ti Dios, saan nga umiso nga agkabbalay ti lalaki ken babai a di pay nagkasar—uray no adda panggepdan nga agkasar.

Kasanon no agin-innayatda unay? Ipaannurot latta ti Dios a saanda a mabalin ti agdenna no saanda pay a nagkasar. Ti Dios ti nangted kadatayo iti kapasidad nga agayat. Ayat ti kangrunaan a kualidad ti Dios. (1 Juan 4:8) Gapuna, adda naimbag a rasonna a mangipaannurot a ti panagseks ket para laeng kadagiti agassawa.