Mapan iti linaonna

Adda Kadi “Pito a Makapapatay a Basol”?

Adda Kadi “Pito a Makapapatay a Basol”?

Sungbat ti Biblia

Saan nga espesipiko nga ibaga ti Biblia nga adda grupo ti “pito a makapapatay a basol” (seven deadly sins). Ngem isurona a ti panangaramid kadagiti nadagsen a basol lapdanna ti maysa a tao nga umawat iti pannakaisalakan. Kas pagarigan, dagiti nadagsen a basol kas iti seksual nga immoralidad wenno pannakiabig, idolatria, espiritismo, irarasuk ti unget wenno nakaro a panagpungpungtot, ken panagbarbartek ket tinukoy ti Biblia kas “dagiti aramid ti lasag.” Innayonna pay: “Dagidiay mangannurot iti kakasta a banag saandanto a tawiden ti pagarian ti Dios.”—Galacia 5:19-21. *

Saan kadi a nailista iti Biblia ti ‘pito a banag a nakarimrimon iti Apo’?

Wen, nailista. Sigun iti King James Version, kuna ti Proverbio 6:​16: “Dagitoy ti innem a bambanag a kagura ti Apo: wen, pito ti nakarimrimon kenkuana.” Nupay kasta, saan laeng a dagiti nailista iti Proverbio 6:​17-​19 ti maibilang a basol a karimon ti Dios. Imbes ketdi, ibagbagana laeng dagiti kangrunaan a kategoria a mangirepresentar iti amin a klase ti di umiso nga ar-aramid, a pakairamanan ti panagpampanunot, panagsasao, ken ar-aramid. *

Ania ti kayat a sawen ti sasao a “makapapatay a basol”?

Inusar ti dadduma a bersion ti kasta a sasao iti 1 Juan 5:​16. Kas pagarigan, mabasa iti The New American Bible: “Adda makapapatay a basol.” Ti sasao a “makapapatay a basol” ket mabalin met a maipatarus kas “basol nga agbanag iti ipapatay.” Ania ti nagdumaan ti “basol nga agbanag iti ipapatay” ken “basol a saan nga agbanag iti ipapatay”?—1 Juan 5:​16.

Nalawag nga ibaga ti Biblia nga amin a basol ket mangiturong iti ipapatay. Ngem mabalin a maisalakantayo manipud iti basol ken ipapatay babaen iti daton a subbot ni Jesu-Kristo. (Roma 5:​12; 6:​23) Isu a ti “basol nga agbanag iti ipapatay” ket ti basol a saan a saklawen ti subbot ni Kristo. Ti tao a mangar-aramid iti kastoy a klase ti basol ket determinado nga agtalinaed a managbasol nga uray la dinan pulos baliwan ti panagpampanunot wenno kababalinna. Tukoyen pay ti Biblia dayta kas basol a “saanto a mapakawan.”—Mateo 12:31; Lucas 12:10.

^ par. 1 Saan laeng a ti 15 a pagarigan a nailista iti Galacia 5:​19-​21 ti maibilang a nadagsen a basol gapu ta kalpasan a nadakamat dagita, innayon ti Biblia ti sasao a “ken bambanag nga umasping kadagitoy.” Usaren koma ngarud dagiti agbasbasa ti abilidadda a lasinen dagiti banag a saan a nadakamat ngem “umasping kadagitoy.”

^ par. 2 Naglaon ti Proverbio 6:16 iti maysa a pagarigan ti estilo iti panagsurat iti Hebreo a mangipaganetget iti maikadua a numero babaen iti panangikomparana iti immuna a numero. Masansan nga agparang ti kastoy a kita ti sasao iti Biblia.—Job 5:​19; Proverbio 30:15, 18, 21.