Mapan iti linaonna

Isursuro Kadi ti Biblia a Patad ti Daga?

Isursuro Kadi ti Biblia a Patad ti Daga?

Sungbat ti Biblia

Saan nga isursuro ti Biblia a patad ti daga. * Ti Biblia ket saan a libro maipapan iti siensia. Ngem saan a kontraen ti Biblia ti napaneknekanen ti siensia. Aniaman nga ibaga ti Biblia ket “kanayon a mapangnamnamaan . . . , ita ken iti agnanayon.”​—Salmo 111:8.

 Ania ti kayat a sawen ti nadakamat iti Biblia nga “amin nga ungto ti daga”?

Saan a literal ti sasao nga “uppat a suli ti daga” ken “amin nga ungto ti daga” a nausar iti Biblia, a kas man la kuadrado wenno adda ungto ti daga. (Isaias 11:12; Job 37:3) Imbes ketdi, nalawag a piguratibo dagitoy a sasao a tumukoy iti intero a rabaw ti daga. Kastoy met laeng ti panangusar ti Biblia iti uppat a direksion ti kompas.​—Lucas 13:29.

Agparang a ti Hebreo a termino a naipatarus kas “suli” wenno “ungto” ket maysa a pagsasao a naibasar iti sao para iti “payak.” Sigun iti The International Standard Bible Encyclopedia, “gapu ta ti payak ti billit ket mausar a pangabbong kadagiti sibongna, [daytoy a Hebreo a termino] kaipapananna ti ungto ti aniaman a nakaunnat.” Kuna ti isu met laeng a reperensia nga iti Job 37:3 ken Isaias 11:12, “ti termino kaipapananna ti igid ti baybay, beddeng, wenno dagiti ungto ti intero a daga.” *

 Ti ngay panangsulisog ti Diablo ken ni Jesus?

Tapno masulisog ni Jesus, “impan manen ti Diablo iti nakangatngato a bantay ket impakitana ti amin a pagarian ti lubong ken ti kinadayagda.” (Mateo 4:8) Mamati ti dadduma a daytoy a salaysay ti Biblia isursurona a ti intero a daga ket makita iti maymaysa a lugar iti patad a daga. Ngem ti “nakangatngato a bantay” iti daytoy a salaysay ket agparang a piguratibo ken saan a literal a lokasion. Kitaem no apay a nainkalintegan daytoy.

  • Awan ti literal a bantay iti daga a pangkitaam iti amin a pagarian ti lubong.

  • Saan laeng a ti amin a pagarian ti impakita ti Diablo ken ni Jesus, impakitana pay “ti kinadayagda.” Saan a makita dagitoy a detalye iti adayo, isu nga agparang a nangusar ti Diablo iti sirmata tapno ipakitana dagitoy ken Jesus. Mabalin a mayarig daytoy iti panangusar ti maysa a tao iti projector ken iskrin a mangipabuya kadagiti ladawan ti nagduduma a lugar iti daga.

  • Ibaga ti kapadana a salaysay iti Lucas 4:5 nga impakita ti Diablo ken ni Jesus “iti apagbiit ti amin a pagarian iti mapagnaedan a daga,” nga imposible a literal a makita ti tao. Ipakita daytoy nga adda sabali a pamay-an nga inusar ti Diablo a mangsulisog ken Jesus.

^ par. 3 Kuna ti Biblia a ti Dios Daydiay “agnanaed iti ngatuen ti nagtimbukel a daga.” (Isaias 40:22) Sigun iti dadduma a reperensia, mabalin a sirkulo ti kayat a sawen ti sao ditoy a “nagtimbukel,” nupay saan nga amin nga eskolar ket umanamong iti daytoy a punto. Saan a suportaran ti Biblia ti ideya a patad ti daga.

^ par. 8 Revised Edition, Volume 2, panid 4.