Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Dagiti Kadi Natural a Didigra ket Pannusa ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Saan nga isursuro ti Biblia a ti Dios ti makin-aramid kadagiti natural a didigra a mapaspasamak ita. Dagiti panangukom ti Dios a nadakamat iti Biblia ket naiduma kadagiti natural a didigra.

  1. Ti Dios pilienna ti dadaelenna. Kuna ti Biblia: “Ti maysa laeng a tao kitaenna no ania ti agparang kadagiti mata; ngem no maipapan ken Jehova, kitaenna no ania ti puso.”—1 Samuel 16:7.

  2. Mabasa ni Jehova ti puso dagiti tattao ket dagiti laeng nadangkes ti dadaelenna.—Genesis 18:23-32.

  3. Mangpakdaar nga umuna ti Dios sakbay a mangdadael tapno maaddaan dagiti nalinteg iti gundaway a makalasat.

Iti sabali a bangir, awan ti pakdaar dagiti natural a didigra, ken awan ti pilpilienna a papatayen ken dangran. No dadduma, dagiti met laeng tattao ti mangpakpakaro kadagiti didigra babaen ti panangdadaelda iti aglawlaw ken babaen ti panagibangonda kadagiti pasdek kadagiti lugar a kanayon a dalapusen ti ginggined, layus, ken bagyo.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN

Natural a Didigra—Pammaneknek Kadi a Naulpit ti Dios?

Yantangay ti pudno a Dios kagurana ti kinaulpit, apay nga ipalpalubosna a matay dagiti inosente a tattao gapu iti natural a didigra?

TI PAGWANAWANAN

Natural a Didigra—Apay a Nakaad-adu?

Impadto ni Jesus nga umadu dagiti didigra. Ania ti kaipapanan dayta kadatayo?