Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania ti Panggep ti Biag?

Ania ti Panggep ti Biag?

Sungbat ti Biblia

Adu ti saludsod maipapan iti panggep ti biag, kas iti Apay nga addatayo ditoy? wenno Adda kadi panggep ti biagko? Ipakita ti Biblia a ti panggep ti biag ket maaddaan iti pannakigayyem iti Dios. Usigem dagitoy nagpateg a kinapudno nga ipalgak ti Biblia.

  • Ti Dios ti Namarsua kadatayo. Kuna ti Biblia: “Isu [ti Dios] daydiay nangaramid kadatayo, ket saan a datayo.”—Salmo 100:3; Apocalipsis 4:11.

  • Adda panggep ti Dios iti amin a pinarsuana a pakairamanantayo.Isaias 45:18.

  • Pinarsuanatayo ti Dios nga addaan iti “naespirituan a kasapulan,” agraman ti tarigagay a mangbirok iti panggep ti biag. (Mateo 5:3) Kayatna a mapennek dayta a tarigagaytayo.Salmo 145:16.

  • Mapennek ti naespirituan a kasapulantayo no makigayyemtayo iti Dios. Nupay kasla imposible para iti dadduma ti pannakigayyem iti Dios, iparparegta kadatayo ti Biblia: “Umadanikayo iti Dios, ket isu umadaninto kadakayo.”—Santiago 4:8; 2:23.

  • Tapno agbalin a gayyem ti Dios, masapul nga agbiagtayo a maitunos iti panggepna kadatayo. Dakamaten ti Biblia dayta a panggep iti Eclesiastes 12:13: “Agbutengka iti Dios ket tungpalem dagiti bilinna ta daytoy ti panggep a naparsuatayo.”Good News Translation.

  • Iti masanguanan, naan-anay a masagraptayto ti immuna a panggep ti Dios kadatayo inton ikkatenna ti panagsagaba ken ipaayanna iti biag nga agnanayon dagiti gagayyemna, dagidiay agdayaw kenkuana.Salmo 37:10, 11.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

PROGRAMA A PANAGADAL ITI BIBLIA

Apay nga Adalem ti Biblia?

Mangipapaay ti Biblia kadagiti sungbat ti agkakapateg a saludsod ti minilion a tattao iti intero a lubong. Kayatmo kadi met ti matulongan?

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ania ti Pudno Maipapan iti Dios?

Maseknan kadi ti Dios kenka? Ammuem ti personalidadna ken no kasanoka a makaadani kenkuana.