Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagkasar Dagiti Homoseksual?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagkasar Dagiti Homoseksual?

Sungbat ti Biblia

Nabayagen a nangipasdek ti Namarsua kadagiti pagalagadan iti panagasawa sakbay pay a rinugian dagiti gobierno ti mangaramid kadagiti pagalagadan iti panagasawa. Kastoy ti kuna ti umuna a libro iti Biblia: “Ti maysa a lalaki panawannanto ti amana ken ti inana ket masapul a makitipon iti asawana ket masapul nga agbalinda a maymaysa a lasag.” (Genesis 2:24) Sigun iti Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, “babai” ti tuktukoyen ti Hebreo a sao nga “asawa.” Pinasingkedan ni Jesus a ti agkasar ket rumbeng a “lalaki ken babai.”—Mateo 19:4.

No kasta, pinanggep ti Dios a ti panagasawa ket permanente ken nasinged a singgalut iti nagbaetan ti lalaki ken babai. Ti lalaki ken babai ket nairanta nga agtinnulong tapno mapennek ti emosional ken seksual a kasapulanda, ken agtinnulongda a mangpadakkel kadagiti annakda.