Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagayat iti Bagi?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagayat iti Bagi?

Sungbat ti Biblia

Ipakita ti Biblia nga umiso ken napateg pay ketdi ti kalkalainganna a panagayat iti bagi. Ramanen dayta ti panangaywan, panangrespeto, ken panangipateg iti bagi. (Mateo 10:31) Saan nga iparparegta ti Biblia a ti bagitayo laeng ti pampanunotentayo, ngem ibagana nga adda umiso a lugar ti panagayat iti bagi.

Asino ti umuna nga ayatentayo?

  1. Masapul a ti Dios ti umuna nga ayatentayo. Isursuro ti Biblia a ti kadakkelan a bilin ket: “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom.”​—Marcos 12:28-30; Deuteronomio 6:5.

  2. Ti maikadua a kadakkelan a bilin ket: “Masapul nga ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.”​—Marcos 12:31; Levitico 19:18.

  3. Awan ti espesipiko a bilin ti Biblia nga ayatentayo ti bagitayo, ngem ti bilin nga “ayatem ti padam a tao a kas iti bagim” ipakitana a normal ken makagunggona ti kalkalainganna a panagayat ken panangrespeto iti bagi.

Asino ti umuna nga inayat ni Jesus?

Impakita ni Jesus no kasano a balansien ti panagayat iti Dios, pada a tao, ken bagi, ken imbilinna kadagiti adalanna a tuladenda ti ulidanna.​—Juan 13:34, 35.

  1. Inayatna nga umuna ni Jehova a Dios ken impamaysana nga intungpal ti trabaho ni Amana. Imbagana: “Tapno maammuan ti lubong nga ay-ayatek ti Ama, no kasano a ti Ama inikkannak iti bilin nga aramiden, kasta ti ar-aramidek.”​—Juan 14:31.

  2. Inayat ni Jesus ti padana a tao babaen ti panangipaayna iti kasapulanda nga uray la intedna ti biagna para kadakuada.​—Mateo 20:28.

  3. Inayatna ti bagina babaen ti panangiwayana nga aginana, mangan, ken makikadua kadagiti pasurotna ken kadagiti potensial nga adalan.​—Marcos 6:31, 32; Lucas 5:29; Juan 2:1, 2; 12:2.

Makissayan kadi ti ragsak ken respetom iti bagim no iyun-unam nga ayaten ti sabsabali ngem iti bagim?

Saan, ta naparsuatayo iti ladawan ti Dios, a ti kangrunaan a kualidadna ket ti di managimbubukodan nga ayat. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Kayatna a sawen a naparsuatayo a mangipakita iti ayat iti sabsabali. Adda lugar ti panagayat iti bagi, ngem naragragsaktayo no ti Dios ti kangrunaan nga ayatentayo ken agpokustayo a mangaramid iti naimbag iti sabsabali. Kas ibagbaga ti Biblia, “ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.”​—Aramid 20:35.

Adu ita ti mangibagbaga a naragsakda no iyun-unada ti bagida. Napatpateg kadakuada ti panagayat iti bagi ngem iti padada a tao. Ngem ipakita dagiti kapadasan ita a nasalsalun-at ken naragragsak dagidiay mangsursurot iti nainsiriban a balakad ti Biblia: “Tunggal maysa itultuloyna koma a sapulen, saan a ti bukodna a pagsayaatan, no di ket ti pagsayaatan ti sabali a tao.”​—1 Corinto 10:24.