Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Pagnanaedan ti Diablo?

Pagnanaedan ti Diablo?

Sungbat ti Biblia

Kas espiritu a parsua, agnanaed ti Diablo iti di makita a lugar. Ngem saan nga iti umap-apuy nga impierno a sadiay a tutuokenna dagiti nadangkes, kas naipakita iti ladawan iti daytoy nga artikulo.

“Gubat sadi langit”

Adda idi tiempo a nawaya ni Satanas a Diablo nga agsursor iti lubong ti espiritu ken makapagsaad iti sanguanan ti Dios a kadua dagiti matalek nga anghel. (Job 1:6) Ngem impadto ti Biblia nga adda mapasamak a “gubat sadi langit” nga agresulta iti pannakapapanaw ni Satanas idiay langit ken ‘maitapuak iti daga.’ (Apocalipsis 12:7-9) Paneknekan ti kronolohia ti Biblia ken dagiti pasamak iti lubong a nalpasen ti gubat idiay langit. Naitapuaken ti Diablo iti daga.

Kayat kadi a sawen daytoy nga adda espesipiko a lugar iti planetatayo a pagnanaedan ti Diablo? Kas pagarigan, naikuna a ti nagkauna a siudad ti Pergamo ti “ayan ti trono ni Satanas” ken ‘sadiay ti pagnanaedanna.’ (Apocalipsis 2:13) Kinapudnona, dagita a sasao ipakpakitana laeng ti nasaknap a sataniko a panagdaydayaw iti dayta a siudad. Kuna ti Biblia a ti Diablo ti agturturay kadagiti “amin a pagarian ti mapagnaedan a daga,” isu nga awan ti espesipiko a lugar ditoy daga a pagnanaedanna. Ngem adda ditoy daga ti Diablo.—Lucas 4:5, 6.