Mapan iti linaonna

Ania ti Kayat ti Dios nga Aramidek?

Ania ti Kayat ti Dios nga Aramidek?

Sungbat ti Biblia

Kayat ti Dios nga isu ket am-ammuem kas maysa a Persona, sumingedka kenkuana, ken naimpusuan nga ayatem ken pagserbiam. (Mateo 22:37, 38; Santiago 4:8) Masursurom no kasanom nga aramiden ti pagayatan ti Dios no ammuem ti maipapan iti biag ken pannursuro ni Jesus. (Juan 7:16, 17) Saan laeng nga insarsarita ni Jesus ti maipapan iti pagayatan ti Dios no di ket inaramidna dayta. Kinapudnona, imbaga ni Jesus a ti panggepna ket saan a ‘tapno aramidenna ti pagayatanna no di ket ti pagayatan daydiay nangibaon kenkuana.’—Juan 6:38.

Kasapulak kadi ti naisangsangayan a tanda tapno maammuak no ania ti kayat ti Dios nga aramidek?

Saan, gapu ta naglaon ti Biblia iti mensahe ti Dios para iti sangatauan. Nailanad iti dayta ti amin a kasapulam tapno agbalinka a “naan-anay a nakabalan maipaay iti tunggal naimbag nga aramid.” (2 Timoteo 3:16, 17) Kayat ti Dios nga usarem ti Biblia kasta met ti ‘pannakabalinmo nga agrason’ tapno maammuam no ania ti kayatna nga aramidem.—Roma 12:1, 2; Efeso 5:17.

Kabaelak kadi nga aramiden ti pagayatan ti Dios?

Wen, kabaelam, ta kuna ti Biblia: “Saan a narigat a tungpalen dagiti [bilbilin ti Dios].” (1 Juan 5:3, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Saan a kayat a sawen dayta a kanayon a nalaka a tungpalen dagiti bilin ti Dios. Ngem dakdakkel nga amang ti magunggonam no ikagumaam nga aramiden dayta uray no narigat. Kinuna a mismo ni Jesus: “Naragsak dagidiay dumdumngeg iti sao ti Dios ken mangsalsalimetmet iti dayta!”—Lucas 11:28.