Mapan iti linaonna

Ania ti Pagilasinan Dagiti “Maudi nga Aldaw,” Wenno “Tiempo ti Panungpalan”?

Ania ti Pagilasinan Dagiti “Maudi nga Aldaw,” Wenno “Tiempo ti Panungpalan”?

Sungbat ti Biblia

Iladawan ti Biblia dagiti pasamak ken situasion nga agserbi a pagilasinan iti “panungpalan ti [agdama a] sistema ti bambanag,” wenno “panungpalan ti lubong.” (Mateo 24:3; Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Awagan ti Biblia daytoy a tiempo iti ‘maudi nga al-aldaw,’ wenno “tiempo ti panungpalan.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 8:​19) Dagitoy ti dadduma kadagiti padto maipapan iti maudi nga al-aldaw:

 • Gubat iti adu a lugar.​—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:4.

 • Bisin.​—Mateo 24:7; Apocalipsis 6:​5, 6.

 • Napipigsa a ginggined.​—Lucas 21:11.

 • Angol, wenno epidemia.​—Lucas 21:11.

 • Umad-adu a krimen.​—Mateo 24:12.

 • Panangdadael dagiti tattao iti daga.​—Apocalipsis 11:18.

 • Dumakdakes nga ugali dagiti tattao. Adu dagiti “saan a managyaman, saan a nasungdo, . . . saan a sidadaan iti aniaman a tulagan, manangparpardaya [wenno, mamadpadakes], awanan panagteppel, narungsot, awanan panagayat iti kinaimbag, mangliliput, natangken ti uloda, natangsit gapu iti panagpannakkel.”—2 Timoteo 3:1-4.

 • Pannakarakrak dagiti pamilia gapu kadagiti tattao nga “awanan . . . panagayat” ken annak a “nasukir kadagiti nagannak.”​—2 Timoteo 3:​2, 3.

 • Pannakapukaw ti ayat ti adu a tattao iti Dios.​—Mateo 24:12.

 • Panagpammarang ti dadduma a relihiosoda.​—2 Timoteo 3:5.

 • Lumawlawag a pannakaawat kadagiti padto ti Biblia, a ramanen dagiti padto maipapan iti maudi nga al-aldaw.​—Daniel 12:4.

 • Pannakaikasaba ti naimbag a damag maipapan iti Pagarian iti intero a lubong.​—Mateo 24:14.

 • Kinaawan interes ken pananguyaw pay ketdi ti adu a tattao kadagiti ebidensia nga umas-asidegen ti panungpalan.​—Mateo 24:37-​39; 2 Pedro 3:​3, 4.

 • Aggigiddan a pannakatungpal ti amin a nadakamat a padto, saan laeng a ti dadduma wenno ti kaaduan.​—Mateo 24:33.

Agbibiagtayo kadin iti ‘maudi nga al-aldaw’?

Wen. Ipakita dagiti kasasaad iti lubong ken ti kronolohia ti Biblia a nangrugin ti maudi nga al-aldaw idi 1914. Iti dayta a tawen, nangrugi nga agturay ti Pagarian ti Dios idiay langit. Ti maysa kadagiti umuna nga inaramid ti Pagarian ket intapuakna ni Satanas a Diablo ken dagiti demoniona ditoy daga. Iti kasta, ti laeng daga ti maimpluensiaanda. (Apocalipsis 12:​7-​12) Paneknekan ti kinadakes ti ugali ken ar-aramid ti adu a tattao a napigsa ti impluensia ni Satanas ditoy daga. Gapu iti dayta, ti maudi nga al-aldaw ket “napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan.”—2 Timoteo 3:1.