Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Adda Kadi Nagan ti Dios?

Adda Kadi Nagan ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Adda nagan ti amin a tao. Isu a saan kadi a nainkalintegan nga adda met nagan ti Dios? Napateg ti personal a nagan ken panangusar iti dayta iti panaggagayyem dagiti tattao. Saan kadi a kasta met laeng no maipapan iti pannakigayyemtayo iti Dios?

Iti Biblia, kastoy ti kinuna ti Dios: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko.” (Isaias 42:8) Nupay adu ti titulona, kas iti “Dios a Mannakabalin-amin,” “Soberano nga Apo,” ken “Namarsua,” padpadayawanna dagiti agserserbi kenkuana babaen ti panangawisna kadakuada nga umawag iti personal a naganna.—Genesis 17:1; Aramid 4:24; 1 Pedro 4:19.

Adu a patarus ti Biblia ti nangusar iti personal a nagan ti Dios iti Exodo 6:3. Kuna dayta a teksto: “Nagparparangak kada Abraham, Isaac ken Jacob kas Dios a Mannakabalin-amin, ngem no maipapan iti naganko a Jehova saanko nga impakaammo ti bagik kadakuada.

Ti Jehovah (Jehova, iti Iloko) ket Ingles a patarus ti nagan ti Dios a maus-usaren iti ginasut a tawen. Nupay kaykayat ti adu nga eskolar nga usaren ti “Yahweh,” ti Jehova ket isu ti porma ti nagan ti Dios nga us-usaren ti kaaduan. Naisurat iti Hebreo, saan nga iti Ingles, ti umuna a paset ti Biblia. Ti Hebreo ket lengguahe a mabasa manipud iti kannawan nga agpakannigid. Iti dayta a lengguahe, ti nagan ti Dios ket buklen ti uppat a konsonante, יהוה. YHWH ti kaibatogan dagitoy a Hebreo a letra a maaw-awagan iti Tetragrammaton.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Adda Kadi Nagan ti Dios?

Adu ti titulo ti Dios, kas iti Mannakabalin-amin, Namarsua, ken Apo. Ngem agarup 7,000 a daras a nausar ti personal a nagan ti Dios iti Biblia.

TI PAGWANAWANAN

Rumbeng Kadi nga Agparang ti Nagan a Jehova iti Baro a Tulag?

Ania ti ipakita dagiti nagkauna a manuskrito?

TI PAGWANAWANAN

No Ania ti Ramanen ti Panangammo iti Nagan ti Dios

Ammuem ti nagan ti Dios, ti kaipapananna, ken ti isursurona maipapan iti personalidadna.