Mapan iti linaonna

Adu Kadi ti Nagan ti Dios?

Adu Kadi ti Nagan ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Maysa laeng ti nagan ti Dios. Kastoy ti pannakaisuratna iti Hebreo, יהוה ken “Jehova” ti gagangay a pannakaipatarusna iti Iloko. * Babaen iti propetana a ni Isaias, kinuna ti Dios: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko.” (Isaias 42:8) Agparang dayta a nagan kadagiti nagkauna a manuskrito ti Biblia iti agarup 7,000 a daras—adayo nga ad-adu ngem iti aniaman nga awag para iti Dios wenno iti uray aniaman a nagan. *

Adda kadi pay sabali a nagan ni Jehova?

Kuna ti Biblia a maysa laeng ti nagan ti Dios. Ngem adu a titulo ken deskripsion ti inusarna para iti Dios. Nailista iti baba ti dadduma kadagita a titulo ken deskripsion. Ipakita ti tunggal maysa kadagita ti galad wenno personalidad ni Jehova.

Titulo

Pakabasaan

Kaipapananna

Allah

(Awan)

Ti sao nga “Allah” a nagtaud iti lengguahe nga Arabic ket saan a nagan no di ket maysa a titulo a “Dios” ti kaipapananna. Kadagiti patarus ti Biblia nga Arabic ken iti dadduma a lengguahe, nausar ti “Allah” para iti “Dios.”

Ama

Mateo 6:9

Nangted iti Biag.

Apo

Salmo 135:5

Makinkukua wenno apo; iti Hebreo, ʼA·dhohnʹ ken ʼAdho·nimʹ.

Apo ti buybuyot

Isaias 1:9

Komander ti nakaad-adu a puersa dagiti anghel, wenno “Jehova ti buybuyot.”​—Roma 9:​29.

Ari ti kinaagnanayon

Apocalipsis 15:3

Awan nangrugian wenno pagpatinggaan ti panagturayna.

Bato

Salmo 18:​2, 46

Natalged a pagkamangan ken mangipaay iti pannakaisalakan.

Daydiay Kasasantuan

Proverbio 9:​10

Nasansanto (nadalus iti moral) ngem iti asinoman.

Daydiay Katan-okan

Daniel 7:​18, 27

Kangatuan nga agturay.

Dios

Genesis 1:1

Pagdaydayawan; nabileg. Nausar kas plural ti Hebreo a sao nga ʼElo·himʹ. Ipabigbig dayta ti kinatan-ok, dayaw, wenno kinanaindaklan ni Jehova.

Dios dagiti didios

Deuteronomio 10:17

Kangatuan a Dios, no ikompara kadagiti “awanan pateg a didios” a pagdaydayawan ti dadduma.​—Isaias 2:8.

Kadaanan iti Al-aldaw

Daniel 7:​9, 13, 22

Awan nangrugianna; addan sakbay pay a napaadda ti asinoman wenno aniaman.​—Salmo 90:2.

Kangatuan

Salmo 47:2

Addaan iti kangatuan a posision.

Managdamili

Isaias 64:8

Adda autoridadna kadagiti tattao ken nasnasion, kas iti managdamili nga adda autoridadna iti pila.​—Roma 9:​20, 21.

Managdengngeg iti kararag

Salmo 65:2

Isu a mismo ti dumngeg iti kararag dagiti mamati kenkuana.

Manangisalakan

Isaias 45:21

Mangisalakan manipud iti peggad wenno pannakadadael.

Mannakabalin-amin

Genesis 17:1

Awan umartap iti pannakabalinna. Namimpito a nagparang iti Biblia ti Hebreo a termino nga ʼEl Shad·daiʹ, wenno “Mannakabalin-amin a Dios.”

Mannubbot, Manangsaka

Isaias 41:14

Subbotenna wenno sakaenna ti tao iti basol ken ipapatay babaen ti daton a subbot ni Jesu-Kristo.​—Juan 3:​16.

Naimon

Exodo 34:14

Kayatna nga isu laeng ti pagdayawan. Naipatarus met dayta kas “diak ipalubos nga adda kasalisalko” ken “pagaammo a kalikagumanna ti naipamaysa a debosion.”​—Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia; New World Translation.

Naindaklan a Manangisuro

Isaias 30:20, 21

Mangipapaay kadagiti pannursuro ken panangiwanwan a para iti pagsayaatan.​—Isaias 48:17, 18.

Naindaklan a Nangaramid

Salmo 149:2

Pinarsuana ti amin a banag.​—Apocalipsis 4:​11.

Namarsua

Isaias 40:28

Pinarsuana ti amin a banag.

Naragsak a Dios

1 Timoteo 1:​11

Makarikna iti rag-o ken ragsak.​—Salmo 104:31.

Pastor

Salmo 23:1

Aywananna dagiti agdaydayaw kenkuana.

Siac ti Siac

Exodo 3:​14, Ti Biblia

Agbalin iti aniaman a kayatna a pagbalinan tapno matungpal ti panggepna. Naipatarus met dagita a sasao kas “Agbalinakto aniaman a kayatko a pagbalinan” wenno “Agbalinakto no Anianto ti Pagbalinak.” (The Emphasised Bible, by J. B. Rotherham; Baro a Lubong a Patarus) Makatulong daytoy a deskripsion a mangilawlawag iti nagan a Jehova a masarakan iti sumaruno a bersikulo.​—Exodo 3:​15.

Soberano nga Apo

Genesis 15:2

Kangatuan iti autoridad; iti Hebreo, ʼAdho·naiʹ.

Ti Alfa ken ti Omega

Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13

“Ti umuna ken ti maudi,” wenno “ti pangrugian ken ti panungpalan.” Kaipapanan dagita nga awan ti Mannakabalin-amin a Dios nga immuna ken Jehova ken awan ti sumaruno kenkuana. (Isaias 43:10) Ti alpha ken omega ti umuna ken maudi a letra iti Greek alphabet.

Nagan dagiti lugar iti Hebreo a Kasuratan

Naisilpo ti nagan ti Dios iti dadduma a nagan ti lugar iti Biblia. Ngem saan a sabali a nagan dagita ti Dios.

Nagan ti lugar

Pakabasaan

Kaipapananna

Jehova-jireh

Genesis 22:13, 14

“Mangipaayto ni Jehova.”

Jehova-nissi

Exodo 17:15

“Ni Jehova ti Pagilasinan a Teddekko,” wenno ‘ti Banderak.’ (Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Ni Jehova ket Dios a nalaka a pagpatulongan ken pagkamangan.​—Exodo 17:13-​16.

Jehova-salom

Uk-ukom 6:​23, 24

“Ni Jehova Ket Talna.”

Jehova-sammah

Ezekiel 48:35

“Ni Jehova a Mismo Adda Sadiay.”

Apay nga ammuem ken usarem ti nagan ti Dios?

  • Sigurado a napateg iti Dios ti naganna a Jehova ta rinibu a daras nga impaisuratna dayta iti Biblia.​—Malakias 1:​1.

  • Maulit-ulit nga inyunay-unay ti Anak ti Dios a ni Jesus ti kinapateg ti nagan ti Dios. Kas pagarigan, inkararagna ken Jehova: “Masantipikar koma ti naganmo.”​—Mateo 6:9; Juan 17:6.

  • Dagidiay makaam-ammo iti nagan ni Jehova ken mangusar iti dayta ar-aramidenda ti umuna a pamay-an tapno makigayyemda kenkuana. (Salmo 9:​10; Malakias 3:​16) Gapu iti dayta a panaggayyem, mabalin a magun-odda daytoy a kari ti Dios: “Agsipud ta kaniak insaadna ti panagayatna, isu ilisikto met. Salaknibakto agsipud ta naammuanna ti naganko.”​Salmo 91:14.

  • Kuna ti Biblia: “Adda dagidiay maawagan ‘didios,’ uray no idiay langit wenno ditoy daga, no kasano nga adda adu a ‘didios’ ken adu nga ‘appo.’” (1 Corinto 8:​5, 6) Ngem nalawag nga ibaga ti Kasuratan ti nagan ti maymaysa a pudno a Dios—Jehova.​—Salmo 83:18.

^ par. 3 Para iti dadduma a Hebreo a mangad-adal iti Biblia, kaykayatda ti “Yahweh” a patarus ti nagan ti Dios.

^ par. 3 Mabasa met iti Biblia ti napaababa a nagan ti Dios a “Jah” iti agarup 50 a daras, agraman ti pannakausar dayta iti sao a “Hallelujah,” wenno “Aleluya,” a kaipapananna “Idaydayawyo ni Jah.”—Apocalipsis 19:1; Ti Biblia.