Mapan iti linaonna

Mapan Kadi Idiay Langit Dagiti Animal?

Mapan Kadi Idiay Langit Dagiti Animal?

Sungbat ti Biblia

Isursuro ti Biblia nga iti amin a parsua ditoy daga, limitado laeng ti bilang dagiti tattao a mapan idiay langit. (Apocalipsis 14:1, 3) Mapanda sadiay tapno makipagturayda ken Jesus kas ar-ari ken papadi. (Lucas 22:28-30; Apocalipsis 5:9, 10) Mapagungarto ti kaaduan a tao iti paraiso a daga.—Salmo 37:11, 29.

Awan ti nadakamat iti Biblia a langit para kadagiti taraken wenno aso—ket adda nasayaat a rason. Saan a maaramid dagiti animal dagiti kualipikasion para kadagiti “naayaban a mapan idiay langit.” (Hebreo 3:1) Karaman ditoy ti pananggun-od iti pannakaammo, panangipakita iti pammati, ken panagtulnog kadagiti bilin ti Dios. (Mateo 19:17; Juan 3:16; 17:3) Dagiti laeng tattao ti naparsua nga addaan iti namnama nga agbiag nga agnanayon.—Genesis 2:16, 17; 3:22, 23.

Masapul a mapagungar dagiti parsua ditoy daga tapno makapanda idiay langit. (1 Corinto 15:42) Ibaga ti Biblia ti sumagmamano a napagungar. (1 Ar-ari 17:17-24; 2 Ar-ari 4:32-37; 13:20, 21; Lucas 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Juan 11:38-44; Aramid 9:36-42; 20:7-12) Ngem amin dagitoy ket tattao, awan ti animal.

 Adda kadi kararua dagiti animal?

Awan. Kuna ti Biblia a dagiti animal ken tattao ket kararua. (Numeros 31:28) Idi naparsua ti umuna a tao a ni Adan, saan a naikkan iti kararua no di ket ‘nagbalin a sibibiag a kararua.’ (Genesis 2:7, footnote) Ti kararua ket buklen ti dua a banag: “tapok” ken “anges ti biag.”

 Matay kadi ti kararua?

Wen, isursuro ti Biblia a matay ti kararua. (Levitico 21:11, footnote; Ezekiel 18:20) No matay ti animal ken tao, agsublida iti tapok. (Eclesiastes 3:19, 20) Iti sabali a pannao, awandan. *

 Agbasol kadi dagiti animal?

Saan. Ti panagbasol kayatna a sawen ti panagpanunot, panagrikna, wenno panangaramid iti maikontra kadagiti pagalagadan ti Dios. Tapno maikuna a makabasol ti maysa a parsua, masapul nga ammona ti agaramid kadagiti umiso a desision. Saan a maaramid dagiti animal daytoy. Gagangay nga agtignayda maibatay iti nainkasigudan nga abilidadda bayat ti limitado a panagbiagda. (2 Pedro 2:12) Matayda no maabutdan ti kapaut ti panagbiagda, uray no saanda a nagbasol.

 Maipalubos kadi ti panangranggas kadagiti animal?

Saan. Inikkan ti Dios dagiti tattao iti autoridad a mangituray kadagiti animal ngem awan ti kalinteganda a mangranggas kadagita. (Genesis 1:28; Salmo 8:6-8) Maseknan ti Dios iti tunggal animal—a pakairamanan dagiti babassit a billit. (Jonas 4:11; Mateo 10:29) Imbilinna kadagiti agdaydayaw kenkuana a tratuenda a nasayaat dagiti animal.—Exodo 23:12; Deuteronomio 25:4; Proverbio 12:10.

^ par. 13 Para iti kanayonan nga impormasion, kitaem ti kapitulo 6 ti libro nga Ania ti Isuro ti Biblia Kadatayo?