Mapan iti linaonna

Kabibiag ken Nasayaat a Prinsipio

Panagasawa ken Pamilia

Matulongannak Kadi ti Biblia a Maaddaan iti Naragsak a Pamilia?

Ti nasayaat a balakad ti Biblia ket nakatulongen iti adu a lallaki ken babbai tapno maaddaanda iti naragsak a pamilia.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panag-live-in?

Isuro kadatayo dagiti instruksion ti Dios no kasano ti maaddaan iti naballigi a pamilia, ket kanayon a nasayaat ti pagbanagan dagidiay mangsurot kadagiti pagalagadanna.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagkasar Dagiti Homoseksual?

Ti namunganay iti panagasawa ti kasayaatan a makaammo no kasano nga agbalin a permanente ken naragsak ti panagasawa.

Ipalubos Kadi ti Biblia ti Panagdiborsio?

Ammuem no ania ti ipalubos ti Dios ken no ania ti kagurana.

Maipalubos Kadi ti Poligamia?

Kapanunotan kadi ti Dios ti poligamia? Ammuem no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti poligamia.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagassawa ti Agduma ti Pulina?

Ammuem ti sumagmamano a prinsipio iti Biblia maipapan iti panagpapada ti puli ken panagassawa.

Ania ti Kayatna a Sawen ti ‘Dayawem ni Amam ken Inam’?

Mabalin a masdaawka no ania ti saan a kaipapanan dayta.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangaywan Kadagiti Nataenganen a Nagannak?

Adda dagiti dinakamat ti Biblia a matalek a lallaki ken babbai a nangaramid iti dayta. Mangted met iti praktikal a balakad a makatulong kadagiti agaywan.

Seks

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Homoseksualidad?

Ania ti panangmatmat ti Dios maipapan iti homoseksual nga ar-aramid? Ti kadi maysa nga agduyos iti kapadana a sekso maay-ayona ti Dios?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Pornograpia ken Cybersex?

Nasaknap itan dagiti paglinglingayan a mangitampok iti seks. Maakseptar kadi gapu ta gagangayen dayta?

Iparit Kadi ti Biblia ti Seksual a Panagragsak?

Basol kadi ti seksual a panagragsak?

Rumbeng Kadi nga Agusar Dagiti Kristiano iti Panglapped iti Panagsikog?

No maipapan iti pananglapped iti panagsikog, adda kadi moral a linteg a rumbeng nga ikabilangan dagiti agassawa?

Kasanok a Masalakniban ti Bagik no Adda Mangbastos Kaniak?

Matulongannaka ti pito a praktikal a balakad ti Biblia tapno maliklikam ti panangbastos.

Kasano nga Isuro Dagiti Nagannak ti Annakda Maipapan iti Sekso?

Naglaon ti Biblia kadagiti makagunggona a prinsipio a makatulong kenka a mangisuro kadagiti annakmo maipapan sekso ken mangsalaknib kadakuada kadagiti mananggundaway.

Panagpili

Mabalin Kadi nga Agpaagas Dagiti Kristiano?

Napateg kadi iti Dios no ania ti pilientayo a pamay-an ti panangagas?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangyalison iti Dara?

Iti Biblia, imbilin ti Dios nga ‘umadayotayo iti dara.’ Kasano nga agaplikar daytoy ita?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Aborsion?

Kaano a mangrugi ti biag ti tao? Mapakawan kadi ti Dios ti maysa a nagparegreg?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Tattoo?

Kayatmo kadi ti agpa-tattoo? Ania dagiti ikabilangam a prinsipio iti Biblia?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagusar iti Makeup ken Alahas?

Ibaga kadi ti Biblia a dakes ti panagusar kadagitoy a pagpapintas?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Arak? Basol Kadi ti Panaginum iti Arak?

Kinapudnona, ibagbaga ti Biblia nga adda dagiti nasayaat nga ipaay ti arak ken dadduma pay nga inumen a de alkohol.

Basol Kadi ti Panagsigarilio?

Gapu ta saan a nadakamat iti Biblia ti panagsigarilio, kasanotayo ngarud a masungbatan daytoy a saludsod?

Basol Kadi ti Agsugal?

Saan a detalyado nga inlawlawag ti Biblia ti maipapan iti panagsugal. Kasanotayo ngarud a maammuan ti kapanunotan ti Dios iti dayta?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Wayawaya nga Agpili? Konkontrolen Kadi ti Dios ti Gasatmo?

Patien ti adu a ti biagda ket iturturong ti gasat. Dagiti kadi desisionmo ket adda epektona iti panagballigim?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangted?

Ania a kita ti panangted ti makaay-ayo iti Dios?