Ti sungbat ti Biblia

“Ti libro ti biag,” a naawagan met “ti lukot ti biag” wenno “libro a pakalaglagipan” ti nakaisuratan ti nagan dagidiay umawat iti sagut a biag nga agnanayon. (Apocalipsis 3:5; 20:12; Malakias 3:16) Ti pannakaisurat dagiti naganda ket nakadepende iti kinatulnog ti maysa iti Dios.—Juan 3:16; 1 Juan 5:3.

Adda iti lagip ti Dios dagiti matalek nga adipen nga arigna naisurat ti naganda iti libro, sipud “iti pannakabangon ti lubong” ti sangatauan. (Apocalipsis 17:8) Ti matalek a tao a ni Abel ti immuna a naisurat ti naganna iti libro ti biag. (Hebreo 11:4) Ngem saan laeng a basta naisurat dagiti nagan ta ipakita ti libro ti biag a naayat a Dios ni Jehova, nga ‘ammona dagidiay kukuana.’—2 Timoteo 2:19; 1 Juan 4:8.

Mabalin kadi a buraen dagiti nagan iti “libro ti biag”?

Wen. Kuna ti Dios maipapan kadagiti nasukir a tattao iti nagkauna nga Israel: “Siasinoman a nagbasol maikaniwas kaniak, punasekto iti librok.” (Exodo 32:33) Ngem no agtalinaedtayo a matalek, agtalinaed ti nagantayo iti “lukot ti biag.”Apocalipsis 20:12.