Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangted?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangted?

Sungbat ti Biblia

Iparparegta ti Biblia ti sibubulos a panangted nga addaan iti umiso a motibo. Ipakita dayta a saan laeng a ti umawat ti magunggonaan no di pay ket ti mangted. (Proverbio 11:25; Lucas 6:38) Kinuna ni Jesus: “Naragragsak ti mangted ngem ti umawat.”​—Aramid 20:35.

 Kaano a makagunggona ti panangted?

Makagunggona ti panangted no sibubulos dayta. Kuna ti Biblia: “Aramiden koma ti tunggal maysa ti inkeddeng ti pusona, a saan nga agkedked wenno mapilpilit, ta ay-ayaten ti Dios ti naragsak a mangted.”​—2 Corinto 9:7, footnote.

Ti naimpusuan a panangted ket paset ti “relihion” nga anamongan ti Dios. (Santiago 1:27, footnote) Ti tao a sibubulos a mangted iti kasapulan ti dadduma ket makipagtrabtrabaho iti Dios, a mangibilang iti panangted kas utangna. (Proverbio 19:17) Isursuro ti Biblia a subadanto ti Dios ti nangted.—Lucas 14:12-14.

 Kaano a saan nga umiso ti panangted?

No addaan dayta iti managimbubukodan a motibo. Kas pagarigan:

No suportaran daytoy dagiti aramid wenno kababalin a kagura ti Dios. Kas pagarigan, saan a nasayaat no ikkantayo iti kuarta ti maysa a tao tapno usarenna nga agsugal, agdroga, wenno aginum. (1 Corinto 6:9, 10; 2 Corinto 7:1) Kasta met, saan a nasayaat no mangtedtayo iti maysa a tao a makabael a mangsuporta iti bagina ngem dina kayat ti agtrabaho.—2 Tesalonica 3:10.

No mabaybay-an ti maysa ti responsabilidadna nga inted ti Dios. Isursuro ti Biblia a masapul nga ipaay dagiti ulo ti pamilia ti kasapulan ti pamiliada. (1 Timoteo 5:8) Saan nga umiso no ti ulo ti pamilia ket mangted a sibubuslon iti dadduma ngem mabaybay-anna met ti pamiliana. Kasta met, kinondenar ni Jesus dagiti saan a mangipaay iti kasapulan dagiti nataenganen a nagannakda nga ibagbagada a dagiti sanikuada ket ‘naikarin nga itedda iti Dios.’—Marcos 7:9-13.