Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kapadasan Dagiti Gistay Natay—Ania a Talaga ti Kaipapananna?

Kapadasan Dagiti Gistay Natay—Ania a Talaga ti Kaipapananna?

Sungbat ti Biblia

Adu kadagiti gistay natay ti mangibaga a naisinada kano iti bagida wenno nakakitada iti naraniag a lawag wenno nakakitada iti nagpintas a lugar. ‘Ipapan ti dadduma a daytoy a naisangsangayan a kapadasan ket pannakakita iti sabali a disso’ kuna ti libro a Recollections of Death. Nupay awan ti kasta a pasamak a dakamaten ti Biblia, naglaon met dayta iti nagpateg a kinapudno a mangipakita a dagitoy ket saan a sirmata maipapan iti sabali a biag.

Awan puot dagiti natay.

Kuna ti Biblia a dagiti natay “saanda a pulos sipapanunot iti aniaman.” (Eclesiastes 9:5) No mataytayo, ditay mapan iti sabali a biag, no di ket awantayon. Ti sursuro nga addaantayo iti saan a matay a kararua nga agtultuloy nga agbiag kalpasan ti ipapatay ti bagi ket saan a nagtaud iti Biblia. (Ezequiel 18:4) Gapuna, aniaman a pakalaglagipan dagiti gistay matay ket saan a panangsirpat iti langit, impierno, wenno sabali a biag.

Ania ti kuna ni Lazaro maipapan iti kasasaad dagiti natay?

Ti salaysay ti Biblia maipapan ken Lazaro deskribirenna ti aktual a mapasamak no matay ti tao: Pinagungar ni Jesus kalpasan ti uppat nga aldaw. (Juan 11:38-44) No tagtagiragsaken ni Lazaro kasasaad iti sabali a biag, kinaawan asi iti biang ni Jesus ti panangpagungarna ken Lazaro ditoy daga. Ngem awan ti nairekord iti Biblia nga imbaga ni Lazaro maipapan iti biag kalpasan ti ipapatay. Adda koma nasao ni Lazaro a kapadasanna kalpasan a natay. Dineskribir ni Jesus ti ipapatay ni Lazaro kas matmaturog a mangipakita nga awan ti puot ni Lazaro idi natay.—Juan 11:11-14.