Mapan iti linaonna

Apay a ni Jesus ket Maawagan iti Anak ti Dios?

Apay a ni Jesus ket Maawagan iti Anak ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Masansan nga awagan ti Biblia ni Jesus kas “ti Anak ti Dios.” (Juan 1:49) Ti sasao nga “Anak ti Dios” ipabigbigna a ti Dios ti Namarsua, wenno Gubuayan, ti amin a biag, a pakairamanan ti biag ni Jesus. (Salmo 36:9; Apocalipsis 4:11) Saan nga isursuro ti Biblia a nagbalin ti Dios nga ama a kas iti panagputot ti tao.

Aw-awagan met ti Biblia dagiti anghel kas “annak ti pudno a Dios.” (Job 1:6) Ken ibaga ti Biblia a ti umuna a tao a ni Adan ket “anak ti Dios.” (Lucas 3:38) Ngem gapu ta ni Jesus ti umuna a pinarsua ti Dios ken ti kakaisuna a direkta a pinarsuana, ibaga ti Biblia a ni Jesus ti kapatgan nga Anak ti Dios.

 Nagbiag kadi ni Jesus idiay langit sakbay a nayanak ditoy daga?

Wen. Ni Jesus ket maysa nga espiritu a parsua idiay langit sakbay a nayanak ditoy daga kas tao. Imbaga ni Jesus: “Bimmabaak manipud langit.”—Juan 6:38; 8:23.

Pinarsua ti Dios ni Jesus sakbay a pinarsuana ti aniaman a banag. Kastoy ti kuna ti Biblia maipapan ken Jesus:

Tinungpal ni Jesus ti padto maipapan iti daydiay “a ti nagtaudanna ket idi un-unana, manipud iti nabayagen a tiempo.”​—Mikias 5:2; Mateo 2:4-6.

 Ania ti inaramid ni Jesus sakbay nga immay ditoy daga?

Nadayag idi ti saadna idiay langit. Dayta a saad ti tuktukoyen ni Jesus idi inkararagna: “Ama, padayagennak . . . kas iti pannakaipadayagko idi iti abaymo sakbay a naparsua ti lubong.”—Juan 17:5.

Tinulonganna ti Amana a nangparsua iti amin a dadduma pay a banag. Nakipagtrabaho ni Jesus iti Dios “kas eksperto a trabahador.” (Proverbio 8:30) Kuna ti Biblia maipapan ken Jesus: “Babaen kenkuana, naparsua ti amin a dadduma pay a bambanag idiay langit ken ditoy daga.”—Colosas 1:16.

Nagtrabaho ti Dios babaen ken Jesus tapno maparsua ti amin a banag. Dagitoy a parsua ramanenna ti amin a dadduma pay nga espiritu a parsua, kasta met ti pisikal nga uniberso. (Apocalipsis 5:11) Daytoy a panagtinnulong ti Dios ken ni Jesus ket mayarig iti panagtinnulong ti arkitekto ken karpintero. Ti arkitekto ti mangaramid iti disenio; ti met karpintero ti mangipatakder iti dayta.

Nagserbi kas ti Sao. Maipapan iti biag ni Jesus sakbay a nagbalin a tao, inawagan ti Biblia ni Jesus kas “ti Sao.” (Juan 1:1) Nalawag nga inusar ti Dios ti Anakna a mangidanon iti impormasion ken instruksion iti dadduma pay nga espiritu a parsua.

Agparang a nagbalin met ni Jesus kas Pannakangiwat ti Dios kadagiti tattao ditoy daga. Mabalin a nagsao ti Dios babaen ken Jesus kas ti Sao idi nangted kadagiti instruksion kada Adan ken Eva iti hardin ti Eden. (Genesis 2:16, 17) Mabalin a ni Jesus ti anghel a nangiwanwan kadagiti nagkauna nga Israelita idi addada iti let-ang ken ti timek a sinurot a naimbag dagiti Israelita.—Exodo 23:20-23. *

^ par. 18 Saan laeng a ti Sao ti anghel nga inusar ti Dios a nagsao. Kas pagarigan, inusarna dagiti anghel nga annakna a nangted iti Linteg kadagiti nagkauna nga Israelita, saan la a ti Inauna nga anakna.—Aramid 7:53; Galacia 3:19; Hebreo 2:2, 3.