Mapan iti linaonna

Ania ti Gubat ti Armagedon?

Ania ti Gubat ti Armagedon?

Sungbat ti Biblia

Ti gubat ti Armagedon ket tumukoy iti maudi a gubat iti nagbaetan ti gobierno ti tao ken ti Dios. Dagitoy a gobierno ken dagiti mangsupsuporta kadakuada busbusorenda ti Dios agingga ita babaen ti dida panagpasakup iti turayna. (Salmo 2:2) Ti gubat ti Armagedon ti mamagpatingga iti turay ti tao.—Daniel 2:​44.

Ti sao nga “Armagedon” ket maminsan laeng nga agparang iti Biblia, iti Apocalipsis 16:16. Kas naipadto iti Apocalipsis, ti “disso nga iti Hebreo maaw-awagan iti Har–Magedon,” ti “ar-ari iti intero a mapagnaedan a daga” maurnongdanto a “sangsangkamaysa iti gubat ti naindaklan nga aldaw ti Dios a Mannakabalin-amin.”—Apocalipsis 16:14.

Asino ti makigubat iti Armagedon? Idauluan ni Jesu-Kristo ti panagballigi ti nailangitan a buyot a mangparmek kadagiti kabusor ti Dios. (Apocalipsis 19:11-​16, 19-​21) Dagitoy a kabusor ramanenna dagiti bumusbusor iti autoridad ti Dios ken mangpadpadakes iti Dios.—Ezequiel 39:7.

Literal kadi a mapasamak ti gubat ti Armagedon iti Makintengnga a Daya? Saan. Imbes a mapasamak laeng iti maysa a lugar, ti gubat ti Armagedon ket saklawenna ti intero a daga.—Jeremias 25:32-​34; Ezequiel 39:17-​20.

No dadduma, ti Armagedon ket maipatarus a “Har–​Magedon” (Hebreo Har Meghiddohnʹ), a kaipapananna ti “Bantay ti Megiddo.” Ti Megiddo ket dati a siudad iti teritoria ti nagkauna nga Israel. Dakamaten ti historia a napasamak dagiti nakallalagip a gubat iti asideg dayta a siudad, agraman ti dadduma pay a nairekord iti Biblia. (Uk-ukom 5:​19, 20; 2 Ar-ari 9:​27; 23:29) Ngem ti Armagedon ket saan a tumukoy iti literal a lugar nga asideg ti nagkauna a Megiddo. Awan ti dakkel a bantay sadiay ken uray iti kaabayna a Nababa a Tanap ti Jezrael, dina malaon ti amin a bumusor iti Dios. Imbes ketdi, ti Armagedon ipakitana laeng ti kasasaad ti lubong nga aguummong dagiti nasion iti maudi nga ibubusorda iti turay ti Dios.

Anianto ti kasasaad bayat ti gubat ti Armagedon? Nupay ditay ammo no kasano nga usaren ti Dios ti pannakabalinna, usarennanto dagiti igam nga inusarna idin—uraro, ginggined, napigsa a tudo, apuy ken asupre, kimat, ken sakit. (Job 38:22, 23; Ezequiel 38:19, 22; Habakuk 3:​10, 11; Zacarias 14:12) Gapu ta didan ammo ti aramidenda, dagiti kabusor ti Dios agpipinnataydanto, ngem mabigbigda a ti Dios ti makilablaban kadakuada.—Ezequiel 38:21, 23; Zacarias 14:13.

Ti kadi Armagedon ti panungpalan ti lubong? Saan a panungpalan dayta ti planetatayo, gapu ta ti daga ket agnanayon a pagyanan ti tao. (Salmo 37:29; 96:10; Eclesiastes 1:4) Imbes a madadael ti amin a tattao, ti Armagedon ti mangisalakan iti “dakkel a bunggoy” dagiti adipen ti Dios.—Apocalipsis 7:​9, 14; Salmo 37:34.

Ngem malaksid iti panangtukoyna iti daga, iti Biblia ti sao a “lubong” ket tumukoy no dadduma iti dakes a kagimongan ti tattao a bumusbusor iti Dios. (1 Juan 2:​15-​17) Kaipapananna ngarud a ti Armagedon ti “panungpalan ti lubong.”—Mateo 24:3, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Kaano a mapasamak ti Armagedon? Idi dinakamatna ti “dakkel a rigat” nga agpatingga iti gubat ti Armagedon, kinuna ni Jesus: “Maipapan iti dayta nga aldaw ken oras awan ti asinoman a makaammo, uray dagiti anghel ti langlangit wenno uray ti Anak, no di laeng ti Ama.” (Mateo 24:21, 36) Nupay kasta, ipakita ti Biblia a mapasamak ti Armagedon bayat ti di makita a kaadda ni Jesus a nangrugi idi 1914.—Mateo 24:37-39.