Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan Kadagiti Dinosaur?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan Kadagiti Dinosaur?

Sungbat ti Biblia

Saan a direkta a dinakamat ti Biblia ti maipapan kadagiti dinosaur. Ngem ibaga ti Biblia a “pinarsua [ti Dios] ti amin a bambanag.” Nalawag ngarud a karaman dagiti dinosaur kadagiti inaramid ti Dios. * (Apocalipsis 4:11) Saan nga espesipiko a tinukoy ti Biblia dagiti dinosaur ngem mabasatayo iti dayta ti grupo dagiti parsua a mabalin a pakairamananda:

  • “Dadakkel nga ulimaw [wenno, parsua] ti baybay.”​—Genesis 1:21.

  • “Tunggal aggargaraw nga animal iti daga.”​—Genesis 1:25.

  • Dagiti “atap nga animal iti daga.”​—Genesis 1:25.

In-inut kadi a nagbalin a dinosaur ti dadduma nga animal?

Ipakita dagiti fossil record a saan nga in-inut a nagbalin a dinosaur ti dadduma nga animal no di ket datin a kasta dagiti dinosaur. Maitunos dayta iti ibagbaga ti Biblia a pinarsua ti Dios ti amin nga animal. Kas pagarigan, kuna ti Salmo 146:6 a ti Dios ti “Nangaramid iti langit ken daga, iti baybay, ken iti isuamin nga adda kadakuada.”

Kaano a nagbiag dagiti dinosaur?

Ibaga ti Biblia a naparsua dagiti animal iti baybay ken daga iti maikalima ken maikanem nga aldaw, wenno tiempo, ti panamarsua. * (Genesis 1:20-25, 31) Ipakita ngarud ti Biblia a posible a nagbiag dagiti dinosaur iti napaut a tiempo.

Dinosaur kadi ti Behemot ken Leviatan?

Saan. Uray no saan a masigurado no ania dagitoy nga animal, a mabasa iti libro a Job, ibilang ti kaaduan ti Behemot kas hipopotamus ken ti Leviatan kas buaya. Kasta met ti panangiladawan ti dadduma a teksto ti Biblia. (Job 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Ngem awan kadagita ti mangibaga a ti “Behemot” ken “Leviatan” ket dinosaur. Imbaga ti Dios a paliiwen ni Job dagita nga animal, ket nabayagen nga awan dagiti dinosaur idi nagbiag ni Job.​—Job 40:16; 41:8.

Ania ti napasamak kadagiti dinosaur?

Awan ti ibaga ti Biblia maipapan iti pannakapukaw dagiti dinosaur. Ngem ibagana a naparsua ti amin a bambanag “gapu iti pagayatan [ti Dios],” isu a nalawag nga adda panggepna a nangaramid kadagiti dinosaur. (Apocalipsis 4:11) Idi natungpalen dayta a panggep, impalubosnan a mapukaw dagiti dinosaur.

^ par. 1 Paneknekan dagiti fossil record a nagbiag dagiti dinosaur. Kinaagpaysuanna, ipakita dagiti fossil nga adda idi tiempo nga adu ti dinosaur ken agduduma ti klase ken kadakkelda.

^ par. 6 Iti Biblia, ti sao nga “aldaw” ket mabalin a tumukoy iti tiempo nga agpaut iti rinibu a tawen.​—Genesis 1:31; 2:1-4; Hebreo 4:4, 11.