Mapan iti linaonna

Ti Kadi Biblia ket Libro a Naglaon iti Sirib ti Tao?

Ti Kadi Biblia ket Libro a Naglaon iti Sirib ti Tao?

Sungbat ti Biblia

Ti Biblia, a maawagan met iti Nasantuan a Kasuratan, ket naglaon iti adu a nainsiriban a sasao. Nupay kasta, kastoy ti kuna ti Biblia a mismo: “Amin a Kasuratan impaltiing ti Dios.” (2 Timoteo 3:16) Adu ti pammaneknek a pudno dayta. Usigem dagiti sumaganad:

  • Awan ti asinoman a nakapaneknek a di umiso dagiti historia a linaon ti Biblia.

  • Napudno dagiti mannurat iti Biblia. Ti kinaprangkada ipakitana a pudno dagiti insuratda.

  • Maymaysa ti tema ti Biblia: ti pannakaalangon ti kalintegan ti Dios a mangituray iti sangatauan ken ti pannakatungpal ti panggepna babaen ti nailangitan a Pagarianna.

  • Nupay rinibu a tawenen a naisurat ti Biblia, saan a kamali ti linaonna maipapan iti siensia ken inakseptar dayta dagiti tattao idi pay un-unana.

  • Dagiti ebidensia manipud iti historia pasingkedanna a natungpal dagiti padto ti Biblia.