Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagayunar?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagayunar?

Sungbat ti Biblia

Idi tiempo ti Biblia, makaay-ayo iti Dios ti panagayunar, wenno saan a pannangan iti sumagmamano nga aldaw, no nasayaat ti motibo ti mangaramid iti dayta. Ngem no saan, kagurana dayta. Nupay kasta, saan nga ibilin wenno iparit ti Biblia ti panagayunar ita.

Kadagiti ania a situasion a nagayunar dagiti tattao a nairekord iti Biblia?

  • No agpatulong ken agpaidalan iti Dios. Nagayunar idi dagiti mapmapan idiay Jerusalem tapno ipakitada a napasnek ti panagpatulongda iti Dios. (Esdras 8:21-23) Adda met idi dagiti gundaway nga agayunar da Pablo ken Bernabe no agpilida kadagiti agbalin a panglakayen iti kongregasion.​—Aramid 14:23.

  • No agpokus iti panggep ti Dios. Nagayunar ni Jesus iti 40 nga aldaw kalpasan a nabautisaran tapno isaganana ti bagina a mangaramid iti pagayatan ti Dios bayat ti ministeriona.​—Lucas 4:1, 2.

  • No ipakita ti panagbabawi kadagiti basol. Babaen ken propeta Joel, imbaga ti Dios kadagiti di matalek nga Israelita: “Agsublikayo kaniak buyogen ti amin a puspusoyo, ken buyogen ti panagayunar ken buyogen ti panagsangit ken buyogen ti panagdung-aw.”—Joel 2:12-15.

  • Bayat ti Aldaw ti Panangabbong. Karaman iti Linteg nga inted ti Dios iti nasion ti Israel ti bilin nga agayunarda iti tinawen nga Aldaw ti Panangabbong. * (Levitico 16:29-31) Maitutop ti panagayunar iti dayta nga okasion ta ipalagipna kadagiti Israelita nga imperpektoda ken kasapulanda ti pammakawan ti Dios.

Ania ti dadduma a saan a nasayaat a motibo iti panagayunar?

  • Tapno agpabilib. Insuro ni Jesus a ti panagayunar ket iti laeng nagbaetan ti agay-ayunar ken ti Dios.​—Mateo 6:16-18.

  • Tapno agparang a nalinteg. Ti panagayunar saanna a pagbalinen ti maysa a tao a nadekdekket iti Dios wenno nasaysayaat ngem iti dadduma.​—Lucas 18:9-14.

  • Tapno maabbongan laeng ti inggagara a panagbasol. (Isaias 58:3, 4) Awaten laeng ti Dios ti panagayunar no napakuyogan dayta iti panagtulnog ken naimpusuan a panagbabawi iti basol.

  • Tapno aramiden ti maysa a narelihiosuan a kaugalian. (Isaias 58:5-7) Iti daytoy a kaso, ti Dios ket kas iti nagannak a saan a maragsakan no saan a naimpusuan ti panangipakita dagiti annakna iti ayat kenkuana, no di ket maob-obligarda laeng.

Naibilin kadi kadagiti Kristiano nga agayunarda?

Saan. Imbilin ti Dios kadagiti Israelita nga agayunarda iti Aldaw ti Panangabbong, ngem impasardengnan dayta kalpasan a permanente nga inabbongan ni Jesus ti basol dagiti agbabbabawi a tattao. (Hebreo 9:24-26; 1 Pedro 3:18) Saan nga an-annuroten dagiti Kristiano ti Mosaiko a Linteg, a nakairamanan ti bilin maipapan iti Aldaw ti Panangabbong. (Roma 10:4; Colosas 2:13, 14) Gapuna, adda iti maysa a Kristiano no agayunar wenno saan.​—Roma 14:1-4.

Ammo dagiti Kristiano a saan a ti panagayunar ti kapatgan iti panagdaydayawda. Saan nga ibaga ti Biblia a mangted iti ragsak ti panagayunar. Imbes ketdi, mangted iti rag-o ti pudno a panagdaydayaw, a mangipakita iti personalidad ni Jehova, “ti naragsak a Dios.”​—1 Timoteo 1:11; Eclesiastes 3:12, 13; Galacia 5:22.

Di umiso a kapanunotan iti ibagbaga ti Biblia maipapan iti panagayunar

Di umiso: Inrekomenda ni apostol Pablo ti panagayunar kadagiti Kristiano nga agassawa.​—1 Corinto 7:5, King James Version.

Umiso: Saan a mabasa ti panagayunar iti 1 Corinto 7:5 kadagiti kadaanan a kopia ti Biblia. * Nalawag nga innayon laeng dagiti parakopia iti Biblia ti maipapan iti panagayunar, saan laeng nga iti daytoy a bersikulo no di ket uray iti Mateo 17:21; Marcos 9:29; ken Aramid 10:30. Inikkat ti kaaduan a moderno a patarus ti Biblia dagitoy a peke a reperensia maipapan iti panagayunar.

Di umiso: Masapul nga agayunar dagiti Kristiano kas pananglagip iti panagayunar ni Jesus iti 40 nga aldaw iti let-ang kalpasan a nabautisaran.

Umiso: Saan nga imbilin ni Jesus ti kasta a panagayunar ken awan ti mabasatayo iti Biblia nga inaramid dayta dagiti nagkauna a Kristiano. *

Di umiso: Masapul nga agayunar dagiti Kristiano no lagipenda ti ipapatay ni Jesus.

Umiso: Saan nga imbilin ni Jesus nga agayunar dagiti adalanna no lagipenda ti ipapatayna. (Lucas 22:14-18) Idi imbaga ni Jesus nga agayunar dagiti adalanna no matay, saan a mangmangted iti bilin no di ket ibagbagana laeng no ania ti mapasamak. (Mateo 9:15) Ibagbaga ti Biblia kadagiti Kristiano a manganda idiay balayda no mabisinda sakbay nga umatenderda iti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus.​—1 Corinto 11:33, 34.

^ par. 5 Imbaga ti Dios kadagiti Israelita: “Rebbeng a parigatenyo dagiti kararuayo [wenno, bagiyo]” iti Aldaw ti Panangabbong. (Levitico 16:29, 31) Nalawag a tumukoy daytoy iti panagayunar. (Isaias 58:3) Gapuna, kastoy ti panangipatarus ti Contemporary English Version: “Masapul a dikay mangmangan kas panangipakita a pagladladingitanyo dagiti basolyo.”

^ par. 13 Kitaem ti A Textual Commentary on the Greek New Testament, ni Bruce M. Metzger, Third Edition, panid 554.

^ par. 15 Kuna ti New Catholic Encyclopedia maipapan iti pakasaritaan ti 40 nga aldaw a panagayunar bayat ti Kuaresma: “Kadagiti immuna a tallo a siglo, ti panagayunar kas panagsagana iti Easter ket kaaduanna a saan a lumbes iti makalawas; gagangay a maysa wenno dua nga aldaw laeng dayta. . . . Ti kaunaan a nairekord a panagayunar iti 40 nga aldaw ket mabasa iti maikalima a paglintegan iti Council of Nicaea (325), ngem pagdedebatean dagiti eskolar no maipapan dayta iti Kuaresma.”—Second Edition, Volume 8, panid 468