Mapan iti linaonna

Iparit Kadi ti Biblia ti Seksual a Panagragsak?

Iparit Kadi ti Biblia ti Seksual a Panagragsak?

Sungbat ti Biblia

Saan nga iparit ti Biblia ti seksual a panagragsak ta regalo dayta ti Dios kadagiti agassawa. Pinarsuana ida a “lalaki ken babai” ken imbilangna ida a “nasayaat unay.” (Genesis 1:​27, 31) Idi pinagtiponna ti umuna a lalaki ken babai kas agassawa, kinunana nga “agbalinda a maymaysa a lasag.” (Genesis 2:​24) Daytoy a panagtipon iramanna ti ragsak ti panagdenna ken kinasingedda iti maysa ken maysa.

Deskribiren ti Biblia ti ragsak dagiti assawa a lallaki babaen kadagitoy a sasao: “Agrag-oka iti asawa ti kinaagtutubom . . . Dagiti bukodna a barukong bartekendaka koma iti amin a tiempo. Babaen iti ayatna patinayon koma nga agragsakka iti napalaus.” (Proverbio 5:​18, 19) Panggep ti Dios a maragsakan met dagiti assawa a babbai iti panagdenna. Kuna ti Biblia: “Rumbeng a penken dagiti assawa a lallaki ken babbai ti seksual a kasapulanda.”—1 Corinto 7:3, God’s Word Bible.

Para laeng kadagiti agassawa

Ipalubos ti Dios ti panagdenna para laeng kadagiti agassawa, kas ipakita ti Hebreo 13:4: “Ti panagasawa nadayaw koma iti tengnga dagiti isuamin, ket ti pagiddaan ti agassawa awan koma ti tulawna, ta ti Dios ukomennanto dagiti mannakiabig ken dagiti mannakikamalala.” Dagiti agassawa rumbeng nga agmatalekda ken tungpalenda ti inkarida iti maysa ken maysa. Ti pagragsakanda ket saan a ti panangpennek iti bukodda a tarigagay, no di ket ti panangyaplikar iti prinsipio ti Biblia: “Ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.”—Aramid 20:35.