Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Homoseksualidad?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Homoseksualidad?

Sungbat ti Biblia

Ti Dios pinarsuana dagiti tattao ken inyurnosna a ti panagdenna ket para laeng iti lalaki ken babai nga agassawa. (Genesis 1:​27, 28; Levitico 18:22; Proverbio 5:​18, 19) Kondenaren ti Biblia ti panagdenna ti saan nga agassawa, homoseksual man wenno immoral nga aramid ti maysa a lalaki ken babai a saan nga agassawa. (1 Corinto 6:​18) Ramanen daytoy ti panagdenna, panangay-ayam iti mabagbagi ti sabali a tao, panagseks babaen ti ngiwat (oral sex) wenno kerret (anal sex).

Nupay kondenaren ti Biblia ti ar-aramid dagiti homoseksual, saanna nga anamongan ti homophobia wenno pananggura kadagiti homoseksual. Imbes ketdi, nabalakadan dagiti Kristiano a “raemenda ti amin a tattao.”—1 Pedro 2:​17, Good News Translation.

Mabalin kadi a maipasngay ti maysa kas homoseksual?

Awan ti ibaga ti Biblia no naisigud ti tarigagay dagiti homoseksual ngem bigbigenna nga adda tendensia ti tao a manglabsing iti bilin ti Dios. (Roma 7:​21-​25) Ngem imbes nga ipamaysana dagiti tarigagay dagiti homoseksual, ti Biblia iparitna dagiti immoral nga ar-aramid.

No kasano a maay-ayo ti Dios nupay adda tendensia nga agduyos iti kasekso.

Kuna ti Biblia: “Saanmo nga ipalubos a daerannaka ti bagim. Pengdam amin a panagtarigagay iti di umiso a kita ti panagdenna.” (Colosas 3:5, Contemporary English Version) Masapul a kontrolem ti panunotmo tapno maiwaksim ti di umiso a tarigagay a mangituggod iti di umiso nga ar-aramid. No punnuem a kanayon ti isipmo kadagiti naimbag a bambanag, dagus a maikkatmo dagiti dakes a tarigagay. (Filipos 4:8; Santiago 1:​14, 15) Nupay mabalin a narigat iti damo, nalaklakanton inton agangay. Inkari ti Dios a tulongannaka tapno ‘mapabarom ti puersa a mangtigtignay iti panunotmo.’—Efeso 4:22-24.

Mapaspasaran met dayta ti minilion a lalaki ken babai nga addaan panagduyos iti saanda a kasekso ti mangikagkagumaan a mangyaplikar kadagiti pagalagadan ti Biblia. Kas pagarigan, dagidiay awanan asawa a bassit ti namnamada a makiasawa ken dagiti asawa a didan kabaelan ti makidenna, kontrolenda ti seksual a tarigagayda nupay masulisogda. No makapagbiag a siraragsak dagidiay addaan kastoy a kasasaad, maaramidan met dayta dagidiay addaan panagduyos iti pada a sekso, no talaga a kayatda nga ay-ayuen ti Dios.—Deuteronomio 30:19.