Mapan iti linaonna

Ania ti Pannakaisalakan?

Ania ti Pannakaisalakan?

Sungbat ti Biblia

Dagiti mannurat iti Biblia nagusarda no dadduma kadagiti termino a “maisalakan” ken “pannakaisalakan” a mangipaawat iti pannakaispal ti maysa a tao manipud peggad wenno pakadadaelan. (Exodo 14:13, 14; Aramid 27:20) Ngem masansan a tumukoy dagitoy a termino iti pannakaispal manipud basol. (Mateo 1:​21) Yantangay ti ipapatay ket gapu iti basol, dagiti tattao a maisalakan manipud basol ket addaan iti namnama nga agbiag nga agnanayon.—Juan 3:​16, 17. *

Ania ti aramiden tapno maisalakan?

Tapno maisalakan, masapul nga ipakita ti pammati ken ni Jesus ken iparangarang dayta a pammati babaen iti panagtulnog iti bilbilinna.—Aramid 4:​10, 12; Roma 10:​9, 10; Hebreo 5:9.

Ipakita ti Biblia a masapul nga adda ar-aramidmo, wenno panagtignay nga agtulnog, a mangipakita a sibibiag ti pammatim. (Santiago 2:​24, 26) Ngem dina kayat a sawen a mabalinmo a teggeden ti pannakaisalakan. “Sagut ti Dios” dayta a naibatay iti “di kaikarian a kinamanangngaasi,” wenno ‘paraburna.’—Efeso 2:​8, 9; Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Posible kadi a saanka a maisalakan?

Wen. Kas iti maysa a tao a naispal manipud pannakalmes a mabalin matnag wenno tumpuak manen iti danum, ti maysa a tao a naisalakanen manipud iti basol ngem saanna nga itultuloy nga ipakita ti pammati mabalin a saanna a magun-odan ti pannakaisalakan. Gapu iti daytoy, ipaganetget ti Biblia kadagiti Kristiano nga immawaten iti pannakaisalakan a ‘makidangadangda a sipipinget maipaay iti pammati.’ (Judas 3) Mamakdaar met kadagidiay naisalakanen: “Itultuloyyo nga itrabaho ti bukodyo a pannakaisalakan buyogen ti buteng ken panagpigerger.”—Filipos 2:12.

Asino ti Manangisalakan—ti Dios wenno ni Jesus?

Ipakita ti Biblia a ti Dios ti kangrunaan a gubuayan ti pannakaisalakan, a masansan a matukoy kas “Manangisalakan.” (1 Samuel 10:19; Isaias 43:11; Tito 2:​10; Judas 25) Nagusar met ti Dios iti nagduduma a tattao a mangispal iti nagkauna a nasion ti Israel, ket awagan ti Biblia ida kas “manangisalakan.” (Nehemias 9:​27; Uk-ukom 3:​9, 15; 2 Ar-ari 13:5) * Iti umasping a pamay-an, gapu ta nangipaay ti Dios iti pannakaisalakan manipud basol babaen iti daton a subbot ni Jesu-Kristo, tukoyen ti Biblia ni Jesus kas “Manangisalakan.”—Aramid 5:​31; Tito 1:4. *

Maisalakanto ngata amin a tattao?

Saan, addanto dagiti saan a maisalakan. (2 Tesalonica 1:9) Idi naisaludsod ken Jesus, “Bassit kadi dagidiay maisalakan?” insungbatna: “Umagawakayo a sipipinget a sumrek iti akikid a ruangan, agsipud ta, ibagak kadakayo, adu ti agtarigagayto a sumrek ngem saandanto a kabalinan.”—Lucas 13:23, 24.

Di umiso a pannakaawat maipapan iti pannakaisalakan ti amin a tattao

Di umiso: Isursuro ti 1 Corinto 15:22 a maisalakan amin a tattao ta kunana nga “iti Kristo mapagbiagto ti amin.”

Umiso: Ti nailawlawag iti konteksto daytoy a bersikulo ket maipapan iti panagungar. (1 Corinto 15:12, 13, 20, 21, 35) Isu a ti sasao nga “iti Kristo mapagbiagto ti amin” kaipapananna laeng a ti amin a mapagungar awatenda daytoy a bendision babaen ken Jesu-Kristo.—Juan 11:25.

Di umiso: Isursuro ti Tito 2:​11 a maisalakan ti amin a tattao ta kunana a ti Dios ti “mangyeg ti pannacaisalacan cadagiti isu-amin a tattao.”—Ti Biblia, PBS.

Umiso: Ti Griego a sao a naipatarus nga “isu-amin” iti daytoy a bersikulo ket mabalin a kaipapananna ti “amin a kita wenno nadumaduma.” * Isu a ti umiso a pannakaawat iti Tito 2:​11 ket ipaay ti Dios ti pannakaisalakan iti amin a kita ti tattao, a pakairamanan dagiti tattao “manipud kadagiti amin a nasion ken kadagiti tribu ken kadagiti ili ken kadagiti pagsasao.”—Apocalipsis 7:9, 10.

Di umiso: Isursuro ti 2 Pedro 3:9 a maisalakan ti amin a tattao ta kunana a ti Dios “saanna a tarigagayan a madadael ti asinoman.”

Umiso: Kayat ti Dios a maisalakan dagiti tattao, ngem saanna ida a pilpiliten a mangawat iti probisionna para iti pannakaisalakan. Ti ‘aldaw ti panangukomna’ ramanenna ti “pannakadadael dagiti di nadiosan a tattao.”—2 Pedro 3:7.

^ par. 1 Dakamaten ti Biblia a ‘naisalakanen’ ti maysa a tao uray no ti aktual a pannakaisalakanna manipud basol ken ipapatay ket iti pay masanguanan.—Efeso 2:5; Roma 13:11.

^ par. 5 Kadagiti nadakamat a bersikulo, inusar ti dadduma a patarus dagiti termino a “mangidepensa,” “mangispal,” “bannuar,” “lider,” wenno “maysa a tao” imbes a “manangisalakan.” Ngem iti orihinal a Hebreo a sao iti Biblia, nausar ti isu met la a sao para kadagiti tao a manangisalakan a kas iti pannakausar dayta iti dadduma a paset ti Biblia no tumukoy ken Jehova a Dios kas Manangisalakan.—Salmo 7:​10.

^ par. 5 Ti nagan a Jesus ket naadaw iti Hebreo a nagan a Yehoh·shuʹaʽ, a kaipapananna “Ni Jehova ket Salakan.”

^ par. 10 Kitaem ti Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Agparang ti isu met la a Griego a sao iti Mateo 5:​11, a pakabasaan iti sasao ni Jesus a dagiti tattao sawenda ti “amin a kita” ti dakes a banag maibusor kadagiti pasurotna.—Ti Biblia, PBS.