Mapan iti linaonna

Ania ti Panagungar?

Ania ti Panagungar?

Sungbat ti Biblia

Iti Biblia, ti sao a naipatarus kas “panagungar” ket nagtaud iti Griego nga a·naʹsta·sis, kaipapananna ti “bumangon” wenno “panagtakder manen.” Ti tao a mapagungar ket maibangon manipud ipapatay ken agbiag manen.—1 Corinto 15:12, 13.

Nupay saan a nadakamat ti sao a “panagungar” iti Hebreo a Kasuratan a masansan a maawagan iti Daan a Tulag, ngem dayta a sursuro ket masarakan sadiay. Kas pagarigan, babaen ken propeta Oseas, inkari ti Dios: “Subbotekto ida iti pannakabalin ni Tanem; subbotekto ida ken patay.”—Oseas 13:14, Ti Biblia; Job 14:13-15; Isaias 26:19; Daniel 12:2, 13.

Sadino a mapagungar dagiti tattao? Sumagmamano nga indibidual ti mapagungar nga agbiag idiay langit kas ar-ari tapno makipagturayda ken Kristo. (2 Corinto 5:1; Apocalipsis 5:​9, 10) Awagan ti Biblia daytoy kas “umuna a panagungar” ken ti “nasapsapa a panagungar,” dagita a sasao ipakitada nga adda sumaruno a panagungar. (Apocalipsis 20:6; Filipos 3:11) Kaaduan kadagiti sumaruno a mapagungar ket agbiagto ditoy daga.—Salmo 37:29.

Kasano a mapagungar dagiti tattao? Ti Dios ikkanna ni Jesus iti pannakabalin a mangpagungar. (Juan 11:25) Pagungarento ni Jesus “amin dagidiay adda kadagiti pakalaglagipan a tanem,” tunggal maysa adda naidumduma a pakabigbigan, personalidad, ken memoriana. (Juan 5:28, 29) Dagidiay agbiag idiay langit ket mapagungarda kas espiritu, idinto a dagidiay mapagungar nga agbiag ditoy daga, maaddaanda iti nasalun-at a bagi.—Isaias 33:24; 35:​5, 6; 1 Corinto 15:42-​44, 50.

Siasino dagiti mapagungar? Kuna ti Biblia nga “addanto panagungar agpadpada dagiti nalinteg ken dagiti nakillo.” (Aramid 24:15) Karaman kadagiti nalinteg a mapagungar ket dagiti matalek a tattao a kas kada Noe, Sara, ken Abraham. (Genesis 6:9; Hebreo 11:11; Santiago 2:​21) Karaman dagiti nakillo kadagidiay saan a nangannurot kadagiti pagalagadan ti Dios ngem awan gundawayda nga agsursuro ken mangtungpal kadagita.

Ngem saan a mapagungar dagidiay nakaro ti kinadakesda a dida kayat ti agbalbaliw. No matay dagita a tattao, agnanayonen ti pannakadadaelda ket saandan a mapagungar.—Mateo 23:33; Hebreo 10:26, 27.

Kaano a mapasamak ti panagungar? Impadto ti Biblia a mapagungarto dagidiay agbiag idiay langit iti kaadda ni Kristo a nangrugi idi 1914. (1 Corinto 15:21-​23) Mapagungarto dagidiay agbiag ditoy daga bayat ti Sangaribu a Tawen a Panagturay ni Jesu-Kristo, inton napagbalinen a paraiso ti intero a daga.—Lucas 23:43; Apocalipsis 20:​6, 12, 13.

Apay a nainkalintegan laeng a patientayo ti panagungar? Detalyado a salaysayen ti Biblia ti siam a panagungar a pinatalgedan dagiti nakasaksi. (1 Ar-ari 17:17-​24; 2 Ar-ari 4:​32-​37; 13:20, 21; Lucas 7:​11-​17; 8:​40-​56; Juan 11:38-​44; Aramid 9:​36-​42; 20:​7-​12; 1 Corinto 15:​3-6) Naisangsangayan unay ti panangpagungar ni Jesus ken Lazaro ta uppat nga aldawen a natay ni Lazaro ken inaramid ni Jesus dayta iti imatang ti adu a tattao. (Juan 11:39, 42) Uray dagiti bumusbusor ken Jesus dida mailibak nga agpayso dayta, isu nga implanoda a papatayen ni Jesus ken ni Lazaro.—Juan 11:47, 53; 12:​9-​11.

Ipakita ti Biblia a kabaelan ken kayat ti Dios a pagungaren dagiti natay. Gapu ta isu ti mannakabalin-amin ken awan limitasion ti memoriana, ammona ti detalyado a rekord ti tunggal tao a pagungarenna. (Job 37:23; Mateo 10:30; Lucas 20:37, 38) Kabaelanna a pagungaren ti natay ken kayatna nga aramiden dayta! Iti panangdeskribirna iti panagungar, kuna ti Biblia maipapan iti Dios: “Kailiwmonto ti aramid dagita imam.”—Job 14:15.

Dagiti palso a sursuro maipapan iti panagungar

Palso: Ti panagungar ket panagtipon ti kararua ken bagi.

Pudno: Isursuro ti Biblia a ti tao a mismo ti kararua, saan a maysa a paset ti bagi nga agbiag kalpasan ti ipapatay. (Genesis 2:7; Ezequiel 18:4) Ti tao a napagungar ket saan a timmipon iti kararuana no di ket nagbalin manen a kararua a sibibiag.

Palso: Dadduma ti mapagungar, sa madadaelda a dagus.

Pudno: Kuna ti Biblia a “dagiti nagaramid ti dakes” mapagungardanto “iti pannakaukom.” (Juan 5:29, Ti Biblia) Ngem naibatay daytoy a pannakaukomda iti inaramidda kalpasan a napagungarda, saan a sakbay ti panagungarda. Kuna ni Jesus: “Dagiti natay mangngegdanto ti timek ti Anak ti Dios ket agbiagto dagidiay nangipangag.” (Juan 5:25) Dagidiay ‘mangipangag’ wenno agtulnog kadagiti nasursuroda kalpasan a mapagungarda ket maisurat ti naganda iti “lukot ti biag.”—Apocalipsis 20:12, 13.

Palso: No mapagungar, maisublinto met laeng ti bagi ti maysa a tao a kas iti sigud a bagina sakbay a natay.

Pudno: No matay ti maysa a tao, agrupsa ti bagina.—Eclesiastes 3:​19, 20.