Mapan iti linaonna

Ania ti Pagarian ti Dios?

Ania ti Pagarian ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Ti Pagarian ti Dios ket pudpudno a gobierno nga impasdek ni Jehova a Dios. Iti Biblia, “ti pagarian ti Dios” ket maawagan met iti “pagarian ti langlangit” yantangay agturturay daytoy manipud langit. (Marcos 1:14, 15; Mateo 4:17) Adu ti pagpadaanda iti gobierno ti tao, ngem nasaysayaat ti pagarian ti Dios iti amin a pamay-an.

  • Dagiti Agturay. Ti Dios dinutokanna ni Jesu-Kristo kas Ari ti Pagarian ken inikkanna iti dakdakkel nga autoridad ngem iti siasinoman a tao nga agturay. (Mateo 28:18) Us-usaren ni Jesus daytoy a pannakabalin nga agpaay laeng iti naimbag, yantangay napaneknekanen nga isu ket mapagtalkan ken naasi a Lider. (Mateo 4:23; Marcos 1:40, 41; 6:31-34; Lucas 7:11-17) Babaen ti panangiwanwan ti Dios, nangpili ni Jesus kadagiti tattao manipud iti amin a nasion a ‘makipagturay kenkuana idiay langit kas ar-ari iti daga.’—Apocalipsis 5:9, 10.

  • Kapaut. Saan a kas iti gobierno ti tao a masukansukat, ti Pagarian ti Dios ket “saanto a pulos madadael.”—Daniel 2:44.

  • Iturayan. Amin a mangar-aramid iti pagayatan ti Dios ket iturayanto ti Pagarian, aniaman ti puli wenno lugar a nakayanakanna.—Aramid 10:34, 35.

  • Linteg. Dagiti linteg (wenno bilin) ti Pagarian ti Dios ket saanda laeng a basta iparit ti dakes nga aramid no di ket pasayaatenda pay ti moral a kababalin dagiti iturayanna. Kas pagarigan, kuna ti Biblia: “‘Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo.’ Daytoy ti kadakkelan ken umuna a bilin. Ti maikadua, nga umasping iti dayta, isu daytoy, ‘Masapul nga ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.’” (Mateo 22:37-39) Ti ayat iti Dios ken iti pada a tao ti mangtignay kadagiti iturayan ti Pagarian a mangipangpangruna iti pagsayaatan dagiti sabsabali.

  • Edukasion. Nupay nangato dagiti pagalagadan nga ipapaannurot ti Pagarian ti Dios kadagiti iturayanna, isursurona met ida no kasano a ragpaten dagita a pagalagadan.—Isaias 48:17, 18.

  • Mision. Ti Pagarian ti Dios saanna a pabaknangen dagiti agturay iti dayta babaen ti pananggundawayda kadagiti iturayanda. Imbes ketdi, ibanagna ti pagayatan ti Dios, a pakairamanan ti kari a dagidiay mangay-ayat kenkuana ket agbiag nga agnanayon iti paraiso a daga.—Isaias 35:1, 5, 6; Mateo 6:10; Apocalipsis 21:1-4.