Mapan iti linaonna

Ania ti Langit?

Ania ti Langit?

Ti sungbat ti Biblia

Iti Biblia, adda tallo a kangrunaan a kaipapanan ti sao a “langit”: (1) ti pisikal a langit; (2) ti ayan dagiti di makita nga espiritu a parsua; ken (3) simbolo ti nangato wenno naitan-ok a saad. Tunggal mausar ti sao a “langit” iti Biblia, makatulong dagiti bersikulo iti aglawlawna tapno maammuantayo ti umiso a kaipapananna. *

  1. Ti pisikal a langit. Iti daytoy a kaipapananna, tumukoy ti sao a “langlangit” iti atmospera ti daga, a pagpuypuyupoyan ti angin, pagtaytayaban dagiti billit, ayan dagiti ulep a mangpatpataud iti tudo ken niebe, ken paggilgilapan ti kimat. (Salmo 78:26; Proverbio 30:19; Isaias 55:10; Lucas 17:24) Mabalin met a tumukoy dayta iti law-ang, nga ayan “ti init ken ti bulan ken dagiti bituen.”—​Deuteronomio 4:​19; Genesis 1:1.

  2. Ti ayan dagiti di makita nga espiritu a parsua. Tumukoy met ti sao a “langit” iti ayan dagiti di makita nga espiritu a parsua. Natantan-ok dayta ngem iti uniberso ken saan a paset ti uniberso. (1 Ar-ari 8:​27; Juan 6:​38) Dayta ti pagnanaedan ni Jehova a Dios, a “maysa nga Espiritu,” ken dagiti anghel a pinarsuana. (Juan 4:​24; Mateo 24:36) No dadduma, tumukoy met ti “langlangit” kadagiti matalek nga anghel, ti “kongregasion dagidiay sasanto.”​—Salmo 89:​5-7.

    Nausar met iti Biblia ti sao a “langlangit” a mangtukoy iti espesipiko a ‘disso a pagnanaedan’ ni Jehova iti lugar nga ayan dagiti espiritu a parsua. (1 Ar-ari 8:​43, 49; Hebreo 9:​24; Apocalipsis 13:6) Kas pagarigan, impadto ti Biblia a maitapuakto ni Satanas ken dagiti demonio manipud langit, ket saandan a mapalubosan a mapan iti sanguanan ni Jehova. Ngem agtalinaedda latta kas espiritu a parsua.​—Apocalipsis 12:​7-9, 12.

  3. Simbolo ti nangato wenno naitan-ok a saad. Nausar met iti Biblia ti sao a “langit” a mangirepresentar iti maysa a naitan-ok a saad, wenno posision, a kaaduanna ket mainaig iti panagturay. Kas pagarigan, mabalin nga irepresentarna dayta ti saad:

Ania ti kasasaad idiay langit?

Adu ti trabaho iti ayan dagiti espiritu a parsua. Pagnanaedan dayta ti ginasut a milion nga espiritu a parsua a “mangitungtungpal iti sao [ni Jehova].”​—Salmo 103:20, 21; Daniel 7:​10.

Iti Biblia, nailadawan ti langit kas addaan iti nakaranraniag a lawag. (1 Timoteo 6:​15, 16) Idi nasirmata ni propeta Ezequiel ti langit, adda nakitana a naraniag a lawag. Iti met sirmata ni Daniel, adda nakitana a “waig ti apuy.” (Ezequiel 1:​26-​28; Daniel 7:​9, 10) Ti langit ket nasantuan, wenno nadalus, ken napintas.​—Salmo 96:6; Isaias 63:15; Apocalipsis 4:​2, 3.

Nakaskasdaaw ti panangiladawan ti Biblia iti langit. (Ezequiel 43:​2, 3) Ngem saan a naan-anay a maawatan ti tao ti langit gapu ta limitado laeng ti kabaelantayo a tarusan.

^ par. 3 Ti Hebreo a sao a naipatarus kas “langit” ket mabalin a naggapu iti sao a ti kaipapananna ket ‘nangato.’ (Proverbio 25:3) Kitaen ti The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, panid 1029.

^ par. 9 Sigun iti McClintock and Strong’s Cyclopedia, ti baro a langlangit a mabasa iti Isaias 65:17 ket tumukoy iti “maysa a baro a gobierno, baro a pagarian.”​—Tomo IV, panid 122.