Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania ti Kayat a Sawen ti “Born Again”?

Ania ti Kayat a Sawen ti “Born Again”?

Sungbat ti Biblia

Ti termino a “born again,” wenno “mayanak manen” ket tumukoy iti pangrugian ti baro a relasion ti Dios ken ti tao a mayanak manen. (Juan 3:3, 7) Amponen ti Dios kas annakna dagidiay mayanak manen. (Roma 8:15, 16; Galacia 4:5; 1 Juan 3:1) Kas kadagiti legal a naampon, agbalbaliw ti kasasaadda ta agbalinda a miembro ti pamilia ti Dios.2 Corinto 6:18.

Apay a mayanak manen ti maysa a tao?

Kuna ni Jesus: “Malaksid no ti asinoman mayanak manen, saanna a mabalin a kitaen ti pagarian ti Dios.” (Juan 3:3) Isu a ti pannakayanak manen ti mangisagana iti maysa a tao nga agturayto iti Pagarian ti Dios a kadua ni Kristo. Agturay dayta a Pagarian manipud langit, isu nga inladawan ti Biblia ti “baro a pannakayanak” kas mangted iti tawid nga adda “iti langlangit.” (1 Pedro 1:3, 4) Dagidiay mayanak manen ket maikkan iti pammasiguro nga ‘agturaydanto a sangsangkamaysa kas ar-ari’ a kadua ni Kristo.2 Timoteo 2:12; 2 Corinto 1:21, 22.

Kasano a mayanak manen ti maysa a tao?

Idi inlawlawag ni Jesus dayta a topiko, kinunana a dagidiay mayanak manen ket “mayanak manipud danum ken espiritu.” (Juan 3:5) Tumukoy dagita a sasao iti pannakabautisar iti danum a sarunuen ti pannakabautisar iti nasantuan nga espiritu.—Aramid 1:5; 2:1-4.

Ni Jesus ti kaunaan a tao a nayanak manen. Nabautisaran idiay Karayan Jordan, kalpasanna pinili (wenno, binautisaran) ti Dios isuna babaen ti nasantuan nga espiritu. Gapu iti dayta, nayanak manen ni Jesus ta adda namnamana nga agsublinto manen idiay langit. (Marcos 1:9-11) Tinungpal ti Dios dayta a namnama idi pinagbiagna manen ni Jesus kas maysa nga espiritu.Aramid 13:33.

Ti dadduma a mayanak manen ket mabautisaran met laeng iti danum sakbay nga awatenda ti nasantuan nga espiritu. * (Aramid 2:38, 41) Kalpasan dayta, maawatdan ti sigurado a namnama nga agbiag idiay langit, a tungpalento ti Dios inton mapagungarda.—1 Corinto 15:42-49.

Di umiso a pannakaawat maipapan iti pannakayanak manen

Di umiso: Masapul a mayanak manen ti maysa a tao tapno maisalakan wenno tapno agbalin a Kristiano.

Umiso: Ti daton ni Kristo ket makaited iti pannakaisalakan saan la a kadagiti mayanak manen a kaduanto ni Kristo nga agari idiay langit no di ket uray pay kadagiti tattao ditoy daga nga agbalinto a sakup ti Pagarian ti Dios. (1 Juan 2:1, 2; Apocalipsis 5:9, 10) Dayta a maikadua a grupo dagiti Kristiano ket maikkan iti gundaway nga agbiag nga agnanayon iti Paraiso a daga.Salmo 37:29; Mateo 6:9, 10; Apocalipsis 21:1-5.

Di umiso: Nakadepende iti maysa a tao no kayatna ti mayanak manen.

Umiso: Nakalukat iti amin a tattao ti gundaway a makigayyem iti Dios ken maisalakan. (1 Timoteo 2:3, 4; Santiago 4:8) Ngem nakadepende iti Dios no siasino dagiti mayanak manen, wenno no siasino ti pilienna babaen ti nasantuan nga espiritu. Sigun iti Biblia, ti panagbalin a mayanak manen ket ‘saan a maibatay iti pagayatan wenno aramid ti tao, no di ket iti Dios.’ (Roma 9:16, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Ti sasao a “mayanak manen” ket mabalin met a maipatarus kas “mayanak manipud ngato.” Ipakita dayta a nakadepende iti “ngato,” wenno ti Dios ti pannakapili dagidiay mayanak manen.Juan 3:3.

^ par. 9 Adda met sumagmamano a sabali ti kasoda a kas ken Cornelio ken dagiti kakaduana.Aramid 10:44-48.