Mapan iti linaonna

Asino wenno Ania “ti Alfa ken ti Omega”?

Asino wenno Ania “ti Alfa ken ti Omega”?

Sungbat ti Biblia

“Ti Alfa ken ti Omega” ket tumukoy ken Jehova a Dios, ti Mannakabalin-amin. Namitlo a nagparang iti Biblia daytoy a termino.​—Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13. *

Apay nga inawagan ti Dios ti bagina kas “ti Alfa ken ti Omega”?

Ti alfa ken omega ti umuna ken maudi a letra iti alpabeto ti Griego, ti lengguahe a nausar iti pannakaisurat ti paset ti Biblia a gagangay a maaw-awagan iti Baro a Tulag, a nakairamanan ti libro nga Apocalipsis. Dagiti posision dagitoy a letra iti Griego nga alpabeto ket nausar a mangipakita a ni Jehova laeng ti pangrugian ken pagpatinggaan. (Apocalipsis 21:6) Isu ti Mannakabalin-amin a Dios manipud iti tiempo a di nakedngan, ken agtultuloy nga isu ti Mannakabalin-amin a Dios iti agnanayon. Isuna laeng ti ‘awan nangrugianna ken awan pagpatinggaanna.’​—Salmo 90:2, Naimbag a Damag Biblia.

Asino ti ‘umuna ken ti maudi’?

Iti Biblia, agpada a tumukoy daytoy a termino ken Jehova a Dios ken iti Anakna a ni Jesus ngem agduma ti kayatna a sawen. Kitaentayo ti dua a pagarigan.

  • Iti Isaias 44:6, kinuna ni Jehova: “Siak ti umuna ken siak ti maudi, ket malaksid kaniak awan ti Dios.” Ipagpaganetget ditoy ni Jehova nga isu ti agnanayon a pudno a Dios; awanen ti sabali malaksid kenkuana. (Deuteronomio 4:35, 39) Isu nga iti daytoy a kaso, ti ‘umuna ken ti maudi’ ket kapada “ti Alfa ken ti Omega.”

  • Kanayonanna, ti termino a “ti Umuna [pro’tos, saan nga alfa] ken ti Maudi [e’skha·tos, saan nga omega]” ket mabasa iti Apocalipsis 1:17, 18 ken 2:8. Ipakita dagiti kaabay dagitoy a bersikulo a ti matuktukoy ket natay sa napagungar. Saan a natay ti Dios isu a saan a mabalin nga isu ti tuktukoyen dagitoy a bersikulo. (Habakuk 1:12) Ngem ni Jesus ket natay ken napagungar. (Aramid 3:13-15) Isu ti kaunaan a tao a napagungar kas immortal nga espiritu idiay langit ket agbibiag sadiay “iti agnanayon ken awan inggana.” (Apocalipsis 1:18; Colosas 1:18) Kalpasan dayta, ni Jesus ti mangpagungaren iti dadduma. (Juan 6:40, 44) Gapuna, isu ti naudi a direkta a pinagungar ni Jehova. (Aramid 10:40) Iti daytoy a kaso, maitutop a maawagan ni Jesus iti “Umuna ken ti Maudi.”

Paneknekan kadi ti Apocalipsis 22:13 a ni Jesus ti “Alfa ken ti Omega”?

Saan. Saan nga espesipiko a natukoy no asino ti agsasao iti Apocalipsis 22:13, ken agduduma ti agsasao iti daytoy a kapitulo. Insurat ni Professor William Barclay maipapan iti daytoy a seksion ti Apocalipsis: “Awan ti nalawag nga urnos iti pannakaisurat dagitoy; . . . ken masansan a nakarigrigat a masigurado no asino a talaga ti agsasao.” (The Revelation of John, Volume 2, Revised Edition, panid 223) Gapuna, “ti Alfa ken ti Omega” iti Apocalipsis 22:13 ket mabalin nga isu met laeng ti Persona a tuktukoyen daytoy a titulo iti dadduma a paset ti Apocalipsis​—ni Jehova a Dios.

^ par. 3 Ti maikapat a nagparanganna ket iti Apocalipsis 1:11 iti Biblia a King James Version. Nupay kasta, naikkat dayta iti kaaduan a moderno a patarus ta saan a masarakan dayta kadagiti kadaanan a Griego a kopia ti Biblia. Nalawag a nainayon laeng dayta kadagiti simmarsaruno a kopia ti Kasuratan.