Mapan iti linaonna

Agbaliw Kadi ti Panunot ti Dios?

Agbaliw Kadi ti Panunot ti Dios?

Sungbat ti Biblia

Wen, kayatna a sawen a balbaliwanna ti pampanunotenna no agbaliw ti kababalin dagiti tattao. Kas pagarigan, idi impakaammo ti Dios ti panangukomna iti nagkauna nga Israel, kinunana: “Bareng umimdengdanto ket agsublida, tunggal maysa manipud iti dakes a dalanna, ket kasapulan nga agladingitakto [baliwakto ti panunotko] iti didigra a pampanunotek nga ipakat kadakuada gapu iti kinadakes dagiti pannakilangenda.”—Jeremias 26:3.

Impatarus ti adu a bersion ti Biblia daytoy a bersikulo nga “agbabawi” ti Dios iti iyegna a didigra, a mabalin a matarusan a nagkamali ti Dios. Ngem ti orihinal a Hebreo a sao mabalin a kaipapananna ti “agbaliw ti panunot wenno panggep.” Kuna ti maysa nga iskolar: “No agbalbaliw ti kababalin ti maysa a tao, mabalin a baliwan ti Dios ti panangukomna.”

Siempre, saan a gapu ta mabalin a baliwan ti Dios ti panunotna ket kaipapananna a masapul a baliwannan dayta. Ammuentayo dagiti kasasaad a kuna ti Biblia a saan a binaliwan ti Dios ti panunotna:

  • Saan nga impalubos ti Dios a ti inaramid ni Balak ti mamagbalbaliw iti panunotna tapno ilunodna ti nasion ti Israel.—Numeros 23:18-​20.

  • Idi nagbalinen a dakes ni Saul nga ari ti Israel, saan a binalbaliwan ti Dios ti panunotna a nangilaksid kenkuana kas ari.—1 Samuel 15:28, 29.

  • Tungpalen ti Dios ti karina a pagbalinen ti Anakna a padi iti agnanayon. Saan a balbaliwan ti Dios ti panunotna.—Salmo 110:4.

Saan kadi nga ibaga ti Biblia a ti Dios saan a pulos agbalbaliw?

Wen. Nairekord iti Biblia ti kuna ti Dios: “Siak ni Jehova; saanak a nagbaliw.” (Malakias 3:6) Kasta met, kuna ti Biblia nga “awan ti panagbaliw ti pagturongan ti anniniwan” ti Dios (Santiago 1:​17) Ngem saan a maikontra daytoy iti kuna ti Biblia maipapan iti Dios a baliwanna ti panunotna. Saan a pulos agbaliw ti personalidad ken pagalagadan ti Dios maipapan iti ayat ken ti kinahustisia. (Deuteronomio 32:4; 1 Juan 4:8) Ngem mangted latta iti nagduduma nga instruksion kadagiti tattao iti nagduduma a tiempo. Kas pagarigan, nangted ti Dios iti nagduma nga instruksion ken Ari David iti dua a nagsaruno a pannakigubatna, ngem agpada a nagballigi dagita.—2 Samuel 5:​18-​25.

Nagladingitan kadi ti Dios ti panangparsuana kadagiti tattao?

Saan, nupay nagladingitanna a saan a nagtulnog ken linaksid ti kaaduan a tattao. Deskribiren ti Biblia ti kasasaad sakbay ti sangalubongan a Layus idi kaaldawan ni Noe: “Nagladladingitan ni Jehova ti panangaramidna kadagiti tattao iti daga, ket nasaktan ti pusona.” (Genesis 6:6) Iti daytoy a bersikulo, ti sao a “nagladingitan” ket nagtaud iti Hebreo a sao a kaipapananna ti “nagbaliw a panunot.” Nagbaliw ti panunot ti Dios maipapan iti kaaduan a tattao a nagbiag sakbay ti Layus gapu ta dimmakesdan. (Genesis 6:​5, 11) Nupay nagladingit gapu ta pinilida ti agaramid iti dakes, saan a nagbaliw ti panggepna maipapan iti intero a sangatauan. Kinapudnona, inispalna ti sangatauan iti Layus babaen ken Noe ken ti pamiliana.—Genesis 8:​21; 2 Pedro 2:​5, 9.